Změny a návrhy žaloby, dodatek a oprava 11.září 2017

Městský soud v Praze, č.j. 11A 1/2017


Vážený senáte, předně Vám přeji pevné zdraví a stálou pohodu.


Věc: Přípis žalobce Městskému soudu v Praze dne 7.9.2017 k naléhavosti projednání žaloby č.j. 11A 1/2017 a změnám návrhu na registraci ze dne 14.7.2017 na sv. Bastilu


I. naléhavost

K naléhavosti projednání žaloby, ustanovení advokáta a předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru plně odkazuji na již dostatečně doložené důkazy kartelu a korupce justice s exekutivou ve spisu a tedy zcela oprávněné naléhavosti projednání žaloby na MK ČR, kdy důkazy jednání justice a exekutivy s charakterem zločinů proti lidskosti dle §§ 401 a 149,odst 4 tr. zákoníku odmítané všemi stupni exekutivy a justice šetřit od roku 2010 byly do spisu do 6.9.2017 zaslány zmocněnou asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ke změnám pak sděluji tato rozhodnutí a návrhy:


II. změna názvu právnické osoby

Sděluji, že ke změně názvu jsem oprávněn samostatně, viz ústava, ale změnu jsem se rozhodl učinit se souhlasem a projednáním se zakladateli členy Konopné církve (dále jen KC) a Evropské konopné církve (dále jen EKC), tzn. s asociací Cannabis is The Cure, z.s., Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovateli Edukativní konopné kliniky jmenovitě nevládními organizacemi Ateliér ALF,z.s. , Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory, z.s. a zejména po projednání se staršími, pastory a kancléřem KC a EKC na setkáních v průběhu roku 2017, viz www.tortura.eu a www.cannabis-europe.eu a doložených ve video dokumentech na https://www.youtube.com/user/artlanguagefactory včetně důkazního videa ke zločinům justice a exekutivy Onkologičtí konopní kriminálníci.

Název právnické osoby je nově nahrazen názvem:

European Ecumenical Church of Nature


III. Implementace změny názvu v přechodném období

Přestože mohu změnit ústavu samostatně, budu tuto změnu – s rozhodnutím nejpozději do Světového dne pro duševní zdraví dne 10.10.2017 – projednávat a konzultovat se zakladateli a odpovědnými členy KC a EKC, resp. EECoN. Do předložení nové ústavy platí stávající.


IV. Doplnění argumentace k oprávněnosti žaloby

  1. Ideově - spirituální: Přestože víme o konopí a přírodě mnohé, stále zůstává a bude i nadále zůstávat oblast nepoznaného. Naše komunikace s bohem a boží podstatou (láska) je oprávněná skrze všechny dary matky země, kterými je kámen, rostliny, vesmír, ovce i člověk. K údajné zjevné nedůvodnosti návrhu a nedostatku metafyziky při registraci KC, resp. EECoN ministerským restitučním katolíkem dodejme citaci od nositele Nobelovy ceny za fyziku Maxe Planca: Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“
  2. Právně - strukturální: Přestože má katolická církev největší zkušenosti s pácháním zločinů proti lidskosti a okrádáním lidí na této planetě, chování jednotlivých hodnostářů v různých obdobích nebylo vždy násilné a manipulativní a vznik prvních křesťanských komunit byl veden také touhou po vzájemné solidaritě a pomoci v nouzi a páchaném násilí. Také z důvodu „právní ochrany“ před dnešní organizovanou zločineckou sebrankou v justici, exekutivě a veřejnoprávních médiích včetně dosud nám zapřeného exkluzivního práva církví na veřejná pohřebiště vnímám náboženské společenství za vysoce potřebné, účelné a důležité, byť s neustálou reflexí, že bůh přišel na svět, aby přinesl náboženství a v jeho patách šel ďábel a začal ho organizovat. K cynickým bludům lhostejného ministerského restitučního katolíka dodejme citaci Alexandra Solženicyna při přebírání Nobelovy ceny za literaturu: “Když násilí vniká do pokojného lidského života, jeho tvář záři sebevědomím, na své vlajce má vepsáno s vykřikuje: « Já jsem násilí! Rozejděte se, ustupte, nebo vás rozdrtím!“ Avšak násilí rychle stárne, za pár let již není tak sebejisté, a aby se udrželo a zachovalo zdání moci, zvolí si nezbytně za spojence lež. Neboť: násilí se ničím jiným nezaštítí než lží a lež se může udržet jen násilím. Násilí neohrožuje každý den každého z nás svým těžkým spárem; žádá od nás jen, abychom byli poslušní lži a denně se lhaní účastnili: v tom se projevuje veškerá oddanost. A zde leží, námi přehlížený, nejprostší a nejdostupnější klíč k našemu osvobození: osobní neúčast při lhaní! Třebaže lež vše pohltila, třebaže lež vším vládne, v tom nejmenším se však postavme na odpor: ať si vládne, ale ne s mou pomoci! A to je východisko ze zdánlivě uzavřeného kruhu naší nemohoucnosti! To nejsnadnější pro nás a nejzhoubnější pro lež. Neboť když se lidé od lži odvrátí, přestane prostě existovat. Podobně jako nákaza může existovat pouze s lidmi.“
  3. Odkaz nezákonného rozhodnutí správního orgánu na judikaturu: Žalovaný jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.
  4. Odkaz průtahů správního orgánu na nálezy: Ustanovení § 6 odst 1 správního řádu stanoví, že nečiní-li správní orgány rozhodnutí v zákonné lhůtě, popř. v přiměřené lhůtě, když není lhůta stanovena, použije se § 80 správního nazvaného „Ochrana před nečinností.“ V souladu s dikcí správního řádu (§ 1 odst 1) se ochrana před nečinností týká všech správních úkonů včetně stížností. Ústavním základem ochrany před nečinností správního orgánu je především čl. 38 odstavec 2 Listiny, kdy má každý občan právo, aby jeho věc byla projednána „bez zbytečných průtahů“. Toto ustanovení úzce souvisí s čl. 36 odstavec 1 Listiny, kdy má každý právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Tímto jiným orgánem je bezesporu orgán veřejné správy. K nečinnosti se vyjádřil opakovaně Ústavní soud ČR: viz nálezy sp. zn. II. ÚS 366/96 ze dne 1.10.1997 nebo IV. ÚS 690/01 ze dne 27.3.2003.

V. Návrh na změny petitu

Změna návrhu rozsudku je navrhována dle poučení rozsudkem ze dne 25.7.2017 Městského soudu v Praze č.j. 8A 127/2016, viz spis.

  1. Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro průtahy a jako nezákonné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
  2. Žalovaný je povinen do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu uhradit žalovanému náklady soudního řízení na účet číslo 8243027001/5500
  3. Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 1.00.000,- Kč (slovy jeden milion korun), pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní
  4. Soud v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství ustanovuje žalobci advokáta ex officio pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru prostřednictvím Nejvyššího správního soudu ČR.


Dne 7.9.2017
Dušan Dvořák, žalobce