European Ecumenical Church of Nature u Městského soudu v Praze p. zn. 11 A 1/2017 a 8 A 127/2016, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 2 Ad 59/ 2010, 67 To 289/ 2016 , 11 323/2017 (24.8.2017), 11 Co 246/2017 (29.6.2017 a 11.9.2017), 53 Co 140/2016 (18.7.2016), 21 Co 531/2012 (5.1.2013), 1 Nc 2381/2017 (14.3.2017), 1 Nc 2284/2017 (3.2.2017), 1 NC 2825/2016 (8.12.2016), 1 Nc 7391/2014 (11.11.2014), St 133/2016, SPR 2505/2016, St 17/2017, St 89/2017 atd. viz MS V Praze dne 20.11.2017 č.j. Si 1532/2017

➤ Návrh na určení lhůty rozhodnutí žaloby vedené u Městského soudu v Praze pod č.j. 11 A1/2017


Valná hromada asociace Cannabis s The Cure,z.s. zastupující členy European Ecumenical Church of Nature dne 20.12. 2017 schválila zmocnění Mgr. Dušana Dvořáka a Cannabis is The Cure,z.s. k podání návrhu na určení lhůty projednání žaloby vedené u Městského soudu v Praze pod č.j. 11 A1/2017. 

Byly podány již tři žaloby, které jsou vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 11 A 1/2017, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016) na průtahy a nezákonné rozhodnutí žalovaného 


Navrhujeme, aby Nejvyšší správní soud ČR  rozhodl tak, že přikáže žalobu ve věci odmítnuté registrace European Ecumenical Church of Nature (dříve Konopná církev) projednat do 30 dnů od doručení s níže uvedeným opravným návrhem petitu ze dne 25.9.2017.


Petit
  1. Rozhodnutí žalovaného zdne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro průtahy ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
  2. Rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2016 č.j. MK 51095/2016 OC a dále ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
  3. Žalovaný je povinen do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu zrušit registraci Římskokatolické církve za činnost založenou na textech vyzývající zabíjení a zotročování jinověrců.
  4. Žalovaný je povinen do 30 dnů od rozhodnutí uhradit žalovanému náklady soudního řízení na účet číslo 8243027001/5500 a (exekučně)uhradil žalobci 1.00.000,- Kč (slovy jeden milion korun), pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní.
  5. Soud v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství ustanoví žalobci advokáta ex officio pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru prostřednictvím Nejvyššího správního soudu ČR.
Dne 18.12.2017
Mgr. Dušan Dvořák


Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU


1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011 ) , že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí?

2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International , bod 55?

3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?

4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International , bod 55?

5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International , bod 55?

6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejímž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

7. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International , bod 55?

8. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?

9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?

10. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International , bod 55?

11. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 236/2015 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je prokazatelně méně aplikovatelné pro léčebné použití řady nemocí včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, které jsou naopak de iure zakázány vyrábět?

Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne
12. L'article 267 paragr. 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme empêchant la Cour suprême de prendre des mesures, que la Cour suprême cite comme raison de refuser d'accorder la permission de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant l'inapplicabilité de dispositions légales de la loi 167/1998 Coll. aux substances addictives (désormais loi sur les substances addictives), basée sur la constatation de la Cour suprême de la République tchèque (réf. n° 8 TDO 1231/2011), que la loi sur les substances toxicomanogènes transpose une disposition juridique de la Communauté européenne, spécifiquement une directive communautaire, qui cependant ne doit pas être transposée.
13. Étant donné que suite à la loi 362/2004 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, le régime juridique de la culture du chanvre pour la recherche (expérimentale) et à des fins industrielles est passé de régime sous lequel la culture du chanvre n'était pas autorisée sans avis préalables aux autorités, à régime sous lequel la culture du chanvre sans avis préalable aux autorités est autorisée jusqu'à 100m2 par personne, le paragraphe 29 de la loi sur les substances toxicomanogènes constituet-il un règlement technique au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en termes de procédure de règlement de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
14. La réglementation de la Commission européenne (CE) n° 1122/2009 pour la détermination des variétés de chanvre narcotique et non narcotique d'après la "Méthode communautaire pour la détermination quantitative du contenu ∆9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre" (annexe I du règlement du 30 Novembre 2009), doit-elle être interprétée comme empêchant d'autres méthodes de déterminer la teneur en ∆9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre et de leurs effets narcotiques, au lieu d'adopter la méthode énumérée dans le règlement?
15. L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors que sa modification par la loi (CZ) 50/2013 Coll. établit un nouveau seuil de la teneur en THC à des fins de recherche (expérimentale) et pour un usage industriel, jusqu'à 0,3% la teneur en THC, et est-ce ainsi, alors que la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
16. L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, dés lors qu'il modifie le régime juridique de la manipulation de substances addictives, du régime dans lequel les licences pour la manipulation de substances addictives pourrait ne pas être appliquées, à un régime sous lequel les licences pour la manipulation peuvent être appliquées, conformément à la loi n° 141/2009 Coll. (CZ), qui a modifiée la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
17. L'art. 9 de la directive 98/34/CE doit-il être interprété comme empêchant l'adoption d'un règlement sans délai pour des raisons urgentes, selon l'art. 7 de la directive pour la régularisation nationale, tel que le décret n° 221/2013 Coll. qui précise les conditions de prescription, la préparation, la distribution et l'utilisation d'agents pharmaceutiques préparés individuellement (CZ), qui stipule les exigences pour les propriétés médicinales du chanvre?
18. L'art. 24a de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 parag. 11 de la directive 98/34/CE,étant donné qu'il établit l'obligation d'avoir une licence pour la culture du chanvre, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
19. L'art. 24b de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors qu'il exige que tout le chanvre médicinal soit rendu à l'Institut d'Etat pour le contrôle des drogues, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
20. L'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être considéré comme un obstacle à la réglementation nationale, telle que la loi n° 378/2007 Coll. sur les produits pharmaceutiques (CZ), loi sur les substances toxicomanogènes et le décret n° 221/2013 Coll. (CZ), puisque ces règlements définissent les exigences pour les propriétés du chanvre médicinal, qui, de facto, doit être importé des Pays-Bas, où il est cultivé pour être utilisé comme stupéfiant, et qui est manifestement moins adapté à des fins médicinales que les autres (produites à l'échelle nationale ou importées) souches de chanvre, incluant des souches de chanvre non narcotiques et des méthodes d'application non narcotiques de chanvre narcotique, qui ne sont pas autorisées pour un usage médicinal?
21. Compte tenu des conclusions de la Cour de Justice de l'Union européenne à C-137/09 Josemans, qui déclare explicitement la recevabilité de l'utilisation de substances narcotiques, telles que le chanvre, à des fins médicales et de recherche, l'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme un obstacle à la réglementation nationale, qui ne permet que l'utilisation d'un chanvre médicalement inadapté (importé des Pays-Bas), principalement destiné à l'intoxication, et sous sanctions légales interdisant toute cultivation, recherche et utilisation de toutes autres (produites nationalement ou importées) souches de chanvre, qui seraient plus appropriées à des fins médicinales?

22. L'art. 15e de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, puisqu'il modifie le régime juridique des séparations de substances obtenues à partir de chanvre, pour la recherche et à des fins médicales, d'un régime où cela n'était pas été autorisé à un régime où cela peut être autorisé, sur la base de la loi n° 50/2013 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?

Prelimanary questions

23. Does article 267 par. 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as preventing the Supreme Court from taking action, which the Supreme Court cites as reason to refuse to grant permission to pose preliminary questions to the European Court of Justice regarding the unenforceability of legal provisions of the Act 167/1998 Coll. on Addictive Substances (henceforth Addictive Substances Act), based the on the finding of the Czech Supreme Court (ref. No. 8 Tdo 1231/2011) that the Addictive Substances Act transposes a legal provision of the European Community, specifically an EC directive, which however must not be transposed.

24. Given that following Act 362/2004 Coll (CZ), which amends the Addictive Substances Act, the legal regime of growing hemp for research (experimental) and industrial purposes has shifted from regime under which growing hemp was not allowed without prior notice to authorities to regime under which growing hemp without prior notice to authorities is allowed up to a growing area of 100m2 per person, does § 29 of the Addictive Substances Act represent a technical regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the directive 98/34/EC and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International , point 55?

25. Does the European Commission regulation (EC)No. 1122/2009 for determining of narcotic and nonnarcotic hemp varieties following the “ Community method for quantitative determination of ∆9tetrahydrocannabinol content in hemp varieties” (Annex I of the regulation from November 30, 2009), have to be interpreted as preventing other methods for determining ∆9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties and their narcotic effects, than the method listed in the regulation from being enacted?

26. Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since its amendment by Act (CZ) 50/2013 Coll. establishes a new THC content threshold for research (experimental) and industrial purposes, up to 0, 3 % THC content, and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International , point 55?

27. Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since it changes the legal regime of manipulation with addictive substances from regime under which licences for manipulation with addictive substances could not applied for to a regime under which licences for manipulation can be applied for in accordance with Act No. 141/2009 Coll. (CZ), which amended the Addictive Substances Act and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International , point 55?

28. Does art. 9 of the directive 98/34/EC have to be interpreted as preventing the passing of a regulation without delay for urgent reasons according to art. 7 of the directive for national regularization such as Decree No. 221/2013 Coll. which states the conditio ns for prescription, preparation, dispensing and us e of individually prepared pharmaceutical agents (CZ), which states the requirements for the properties of medicinal hemp?

29. Does art. 24a of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it establishes the requirement of having a licence for growing hemp and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International , point 55?

30. Does art. 24b of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it requires that all medicinal hemp be turned in to the State Institute for Drug Control and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International , point 55?

31. Does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation such as Act No. 378/2007 Coll. on pharmaceuticals (CZ), Addictive Substances Act and decree No. 221/2013 Coll. (CZ), since these regulations set the requirements for the properties of medicinal hemp which de facto has to be imported from the Netherlands where it is grown for use as a narcotic and which is demonstrably less suitable for medicinal purposes than other (nationally produced or imported) strains of hemp, including non-narcotic hemp strains and nonnarcotic methods of application of narcotic hemp, which are not allowed for medicinal use?

32. Considering the findings of the European Court of Justice in C-137/09 Josemans, which explicitly state the admissibility of using narcotic substances such as hemp for medical and research purposes, does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation which only allows the use of medically unsuitable hemp (imported from the Netherlands), primarily intended for intoxication and under legal sanctions prohibits all growing, research and use of other (nationally produced or imported) hemp strains, which would be more suitable for medicinal purposes?

33. Does art. 15 e) of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it changes the legal regime of separation substances from hemp for research and medical purposes from regime where this was not allowed to a regime when it may be allowed based on Act No. 50/2013 Coll. (CZ) which amended the Addictive Substances Act and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International , point 55?
K osmému výročí otevření Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28.září 2009 dne 28.9.2017

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE č.j. 11 A 1/2017Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Žalobce č.j. 11 A 1/2017: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupen asociací  Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232 se sídlem Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Žalovaný: Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
Věc Vyjádření žalobce a přípravného výboru k replice MK ČR ze dne 18. září 2017 č.j. MK 58615/2017 OLP a změny petitu
I. průtahy a nezákonnost rozhodnuti
MK ČR uvedlo v replice mj.: Rozhodnutí ministra kultury byla vydána plně v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(dále též „správní řád“) a se zákonem č. 3/2002 Sb. (zákon o církvích a náboženských společnostech).
Důkaz 1: Odmítnutí registrace naší církve a náboženské společnosti bylo v rozkladu ministrem rozhodnuto více než 5 měsíců od podání návrhu dne 14.7.2016 a téměř rok poté, co jsme začali konzultace o registraci 19.1.2016, viz kapitola II repliky. Takové průtahy jsou v hrubém rozporu se správním řádem a požívají ochrany.


Jako argument, že žalovaný nemusí ctít přiměřenost lhůty projednání žalovaný uvedl: “ V průběhu registračního je přezkoumáván podaný návrh na registraci nové církve a náboženské společnosti spolu se všemi jeho přílohami a je prověřování faktické fungování církve a náboženské společnosti prostřednictvím ustanoveného znalce, neboť Ministerstvu kultury plyne ze zákona povinnost zjistit skutečný stav věci a prověřit všechny skutečnosti podstatné pro vydání rozhodnutí o registraci. V rámci posuzování, zda působení církve a náboženské společnosti resp. jejích představitel a dalších osob k ní se hlásících není v rozporu s ust. § 5 zákona č. 3/2002 Sb., si ministerstvo v průběhu registračního řízení rovněž opatřuje další podklady pro vydání rozhodnutí, a to zejména v rámci spolupráce s dalšími správními orgány či institucemi (Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba).“ Tato - jak tvrdí žalovaný – náročná zjištění však nebyla v registračním, odvolacím, rozkladovém a žalobním řízení s naší církví nikdy použita. Pokud tyto důkazy obhajující extrémní průtahy žalovaný uváděl a nepoužil, je zasaženo do základního práva garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy do práva na spravedlivý proces.(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 420/2009, ze dne 22.7.2009)

Důkaz 2: Odmítnutí registrace naší církve a náboženské společnosti bylo v rozkladu ministrem rozhodnuto více než 5 měsíců od podání návrhu dne 14.7.2016 a téměř rok poté, co jsme začali konzultace o registraci, přičemž jediné, na co se katolíci zmohli, že řekli slovní vatu jako za vedoucí role KSČ v ústavě, že návrh je zjevně nedůvodný a odkázali na § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu. Takové papalášské manýry soudruhů katolíků zcela odporují nejen zákonu o církvích a náboženských společnostech definující podmínky založení církve a náboženské společnosti, které jsme splnili, ale také Listinou základních práv a svobod garantovanou náboženskou svobodu, stejně tak odporují řadě nálezů ústavního soudu týkající se řádného odůvodnění Ústavní soud dne 2.6.2009 č.j. II. ÚS 435/09 “Pokud soudy této zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami nezabývají vůbec, nebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí. Takový postup nelze akceptovat, neboť by znamenal otevření cesty k potenciální libovůli v rozhodování a znamenal by tak porušení ústavního zákazu výkonu libovůle soudy (čl. 2 odst. 2 Listiny) (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/03, N 15/32 SbNU str. 131, sp. zn. I. ÚS 639/03, N 102/34 SbNU str. 79, či sp. zn. I. ÚS 74/06, N 175/43 SbNU str. 17).

II. zrušení římskokatolické církve
Ve spisu je doloženo na důkazech, že římskokatolická církev ve svých textech, tzv. bibli, vyzývá k zabíjení jinověrců, což je v rozporu se zákonem o církvích, v rozporu s občanským a trestním zákoníkem a v rozporu se zákonem o rejstřících. Drzost, s jakou se žalovaný vyrovnal s tímto faktem vede žalobce k návrhu na zrušení římskokatolické církve.
Tvrzení žalovaného, proč může Římsko katolická církev porušovat zákony a vybízet k zabíjení jinověrců: „……. v případě Církve římskokatolické se jedná o církev registrovanou nikoliv podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (neboť v době její registrace nebyl tento zákon účinný), nýbrž o církev registrovanou podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (viz ust. § 22 odst. 1 tohoto zákona), jelikož ke dni jeho účinnosti historicky vyvíjela svou činnost ze zákona nebo na základě státního souhlasu na území České republiky (viz Příloha k zákonu č. 308/1991 Sb.).“III. Návrh na změny petitu


  1. Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro průtahy ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
  2. Rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2016 č.j. MK 51095/2016 OC a dále ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro nezákonné a nepřezkoumatelné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.
  3. Žalovaný je povinen do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu zrušit registraci Římskokatolické církve za činnost založenou na textech vyzývající zabíjení a zotročování jinověrců, a dále uhradit žalovanému náklady soudního řízení na účet číslo 8243027001/5500.
  4. Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 1.00.000,- Kč (slovy jeden milion korun), pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní
  5. Soud v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství ustanovuje žalobci advokáta ex officio pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru prostřednictvím Nejvyššího správního soudu ČR.


Dne 25.9.2017


Dušan Dvořák, žalobce zastoupen 
asociací Cannabis is The Cure,z.s.

➽➽➽