Kárná/trestní řízení se soudci Nejvyššího (č.j. S 265/2016) a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16)Předseda Nejvyššího soudu ČR                                 Předseda Ústavního soudu ČR
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.                                              JUDr. Pavel Rychetský
Burešova 20, 657 37 Brno                                              Joštova 8, 602 00 Brno 

 

Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích a žádost o revokaci rozhodnutí předsedů soudů k odmítnutým podnětům na podání návrhů ke kárným/trestním řízením se soudci Nejvyššího (č.j. S 265/2016)  a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16) tvrdícím opakovaně vědomě nepravdivě, že konopí je prekurzor a technické předpisy k výrobě konopí nejsou technické předpisy a jejich novelizace se nehlásí EU, aby věc v rozporu s úmluvami, judikaturou a nálezy nepředali Soudnímu dvoru, naposledy pak velmi pravděpodobně opětovně soudci Nejvyššího soudu ČR dne 30. 5. 2016 č. j. 6 Tdo 323/2016 (rozhodnutí neznáme, právě dle advokáta Dušana Dvořáka probíhá řízení o určení lhůty k dovolání č. j. 6 Tdo 323/2016), když se mimo jiné soudci obou soudů nevyrovnali se spáchanými zločiny doloženými opakovaně také soudním znalcem a zakazovanými vyšetřovat také Nejvyššímu státnímu zastupitelstvím, naposledy pak ze strany VSZ Praha podnět předán k přezkumu NSZ ze dne 15. 6. 2016 pod čj. 174/2016, viz  http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Shrnuto k podezřením provinění soudců Nejvyššího a Ústavního soudu ČR
A.    Soudci všech daných níže uvedených senátů opakovaně odmítali uznat hrubé porušení úmluv (Právo na život a zákaz mučení, obchodní právo EU), zákonů a řady základních práv a svobod i přes doložené důkazy spáchaných zločinů státními zástupci a soudci zakázaných od roku 2009 vyšetřit všemi stupni státních zastupitelství a justice a stali se tak spolupachateli daných zločinů doložených – jak bylo na důkazech lékaři a poškozenými opakovaně doloženo – také soudním znalcem v oboru soudního lékařství, viz dne 11. 5. 2011 ve scanu na http://vlada-cr.blogspot.cz/

B.    Soudci odmítali jakkoliv projednat a uznat důkazy podloženou netrestnost skutku a naprostou oprávněnost náhrady škody a šetření označených pachatelů veřejné moci jednajících jako organizovaná zločinecká skupina, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

C.    Soudci pod průhlednou, snadno zpochybnitelnou a vědomou nepravdou, že konopí je prekurzor opakovaně odmítali podat Soudnímu dvoru předběžné otázky a označovali všechna dovolaní a stížnosti za zjevně nedůvodné a odmítali se vyloučit pro podjatost, kdy jsou tito soudci dosud ve velmi povrchně prošetřených podnětech k návrhům na kárná/trestní provinění shledáváni předsedy Ústavního a Nejvyššího soudu ČR za soudce Nejvyššího (č.j. S 265/2016)  a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16) jednajícího údajně v souladu s právním řádem, viz http://court-european.blogspot.com/

 

Domníváme, že tímto jednáním uvedení soudci Nejvyššího a Ústavního soudu ČR naplnili ustanovení § 401 a 149, odst. 4 a další ustanovení trestního zákoníku, neboť spáchané a doložené zločiny proti lidskosti, které vědomě kryli a zakazovali projednat, jsou nepromlčitelné.

 

Rekapitulace a důkazy k žádosti o informace a oprávněnosti revokace

1.   Nejvyšší soud pod čj. 8 Tdo 1231 /2011 a následně pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016 označil jako zjevně nedůvodné předat Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci výroby konopí jako léku, přestože byly podány advokátem a bylo doloženo vědomě mylné tvrzení soudů od roku 2010, že 1) „konopí je prekurzor“, což je přírodovědný fakt a vědomě mylné tvrzení, že konopí je prekurzor vylučuje judikatura a zákon o prekurzorech, kde konopí není uvedeno, což bylo soudcům doloženo rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a znalců, 2) „nařízení (ES) o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách“, což vylučuje zákon o prekurzorech a doložená judikatura a nálezy, 3) „zákon o návykových látkách a zákon o léčivech není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku“, což vylučuje databáze TRIS a doložená notifikace novel ustanovení §§ 8 a 5,odst.5 zákona o návykových látkách zákona č.273/2013 Sb., důkazy tvrzení poškozených, viz znalci a ministerstvo zdravotnictví http://univerzita-palackeho.blogspot.com/
 
2.   Ústavní soud 7x rozhodl (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), že tato rozhodnutí NS jsou správná a stížnosti zjevně nedůvodné, protože, citujme první odmítavé usnesení č.j. II. ÚS 664/12: „Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství pouze ČR.“  

3.   Předseda Ústavního soudu dne 23.5.2015 č.j. SPR ÚS 294/16 uvedl, že na kárná řízení není právní nárok a rozhodovací činnost soudce nemůže být důvodem pro kárné provinění, přestože šlo  ze strany soudců o vědomé popření mezinárodního práva, judikatury a exaktních faktů, nikoli úvah a názorů, což zřizovatelé Edukativní konopné kliniky v žádosti podané na podatelně soudů dne 21.6.2016 žádali revokovat pro zjevnou svévoli předsedy Ústavního soudu ČR a doložili další důkazy zvůle a požádali o vydání informací od obou předsedů soudů, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/ Dne 21. 6. 2016 podali společně na podatelnách soudů zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6 žádost o informace a doložili další závažné skutečnosti ke kárným řízením nejen stran nezákonných, ale také vědomě meritorně neprojednaných stěžovaných pokut jako důkazů kárných provinění soudců okresního, krajského, nejvyššího a ústavního soudu v předmětných řízeních dle bodu 1 a 2 a žádali kromě informací také revokaci rozhodnutí, viz http://www.europe-cannabis.eu/

4.   Dne 30.5.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. 1 KZT 598 2014 -29 předat k ten den uskutečněnému rozhodnutí Nejvyššímu soudu v dovolání č. 6 Tdo 323/2016 trestní podnět od 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 na zločiny soudců a státních zástupců (opakovaně NS a ÚS doložený) doložené již dne 11.5.2011 soudním znalcem justici a exekutivě. Zločiny proti lidskosti dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku spáchané v důsledku konfiskací konopí pro výzkum a následně zcela vědomě mylného rozhodování okresních, krajských, vrchního a nejvyššího soudu jsou doložené v číslech jednacích v bodu 2 označených ústavních stížností. Trestní podnět byl opětovně zakázaný vyšetřit. Dne 6.6.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. SIN 23/2016, že není třeba žádného prošetření spáchaných zločinů soudců a státních zástupců, protože tato věc již byla opakovaně prošetřena a žádné zločiny nebyly prokázány, což vyplývá z kontextu usnesení Nejvyššího a Ústavního soudu uvedených v bodě 1 a 2. Přestože bylo žádáno doložit, které konkrétní pasáže usnesení NS a ÚS toto dokazují, KSZ v Brně opětovně tyto skutečnosti nedoložilo (viz např. č.j. 1 SPR 473/2012, č.j. SIN 40/2015 a 42/2015 a SIN 16/2016). Viz rozhodnutí na http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
 
5.   Dne 22. 6. 2016 Předseda Nejvyššího soudu pod č. j. S 265/2016 rozhodl, že nepodá návrh ke kárným řízením se soudci Nejvyššího soudu ve výše uvedených řízeních a věc je prý v kompetenci Ústavního soudu ČR (!!!), viz http://constitutional-court.blogspot.com/

 
Žádost podporovatelů výzkumu www.konopijelek.cz
 
I.                   Sdělte, zda na základě těchto dalších doložených nových skutečností s důkazy hrubých provinění soudců na tyto soudce po prošetření podáte návrhy na kárná/trestní řízení, a to v případě NS včetně soudců v řízení č.j. 6 Tdo 323/2016 (je-li to důvodné a opětovně nebyl předán spor Soudnímu dvoru, právě řešeno určení lhůty rozhodnutí). 

II.                Sdělte, zda (až rozhodnutí vydáte – viz bod 3) můžete zaslat kopii rozhodnutí na žádosti o informace k podnětům k podání návrhů na kárná řízení s uvedenými soudci podané na podatelně vašeho soudu dne 21. 6. 2016 jménem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (s novou adresou od 14. 5. 2016) Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 v zastoupení panem Ing. Martinem Dindošem s žádostí o revokaci rozhodnutí nešetřit soudce kryjící zločiny proti lidskosti nepravdami, že konopí je prekurzor atd. a odmítajících předat spor Soudnímu dvoru a seznat porušení základních práv a svobod. 

27. 6. 2016

Manželé František a Jana Dvořákovi, nar. 10. 4. 1936 a 20. 3. 1939, společně bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc