Kárná řízení se soudci nejvyššího a ústavního soudu. V závěru pod obrázkem z kárného řízení je nejčtenější článek Hanackého večerníku a nejčtenější článek studentů žurnalistiky Masarykovy univerzity (cca 50000 čtenářů včetně FB dle nepřesných statistik na internetu)


Cannabis is The Cure, z. s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Předseda Nejvyššího soudu ČR                 Předseda Ústavního soudu ČR
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.                             JUDr. Pavel Rychetský
Burešova 20, 657 37 Brno                           Joštova 8, 602 00 Brno  


Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích ke kárným řízením se soudci Nejvyššího a Ústavního soudu ČR – viz http://www.europe-cannabis.eu/

1.   Nejvyšší soud pod čj. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 označil jako zjevně nedůvodné předat Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci výroby konopí jako léku, přestože byly podány advokátem a bylo doloženo mylné tvrzení krajského soudu, že 1) konopí není prekurzor, což je přírodovědný fakt a vědomě mylné tvrzení, že konopí je prekurzor vylučuje judikatura, 2) nařízení (es) o prekurzorech bylo transponováno do zákona, což vylučuje zákon o prekurzorech a judikatura, 3) zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, což vylučuje databáze TRIS a notifikace novel ustanovení §§ 8 a 5,odst.5 zákona o návykových látkách zákona č.273/2013 Sb., které byly v dovolání čj. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 uvedeny jako důkazy nevinny poškozených.
2.   Ústavní soud 7x rozhodl (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), že tato rozhodnutí NS jsou správná a stížnosti zjevně nedůvodné, protože, citujme usnesení č.j. II. ÚS 664/12:  Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství pouze ČR.“  
3.   Předseda Ústavního soudu dne 23.5.2015 č.j. SPR ÚS 294/16 uvedl, že na kárná řízení není právní nárok a rozhodovací činnost soudce nemůže být důvodem pro kárné provinění, přestože šlo  ze strany soudců o vědomé popření mezinárodního práva, judikatury a exaktních faktů, nikoli úvah a názorů, což zřizovatelé Edukativní konopné kliniky v žádosti podané na podatelně soudů dne 21.6.2016 žádali revokovat pro zjevnou svévoli předsedy Ústavního soudu a doložili další důkazy zvůle ke kvalifikovanému rozhodnutí obou předsedů.
4.   Dne 30.5.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. 1 KZT 598 2014 -29 předat k rozhodnutí Nejvyššímu soudu k aktivnímu dovolání č. 6 Tdo 323/2016 trestní podnět od 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 na zločiny soudců a státních zástupců (opakovaně NS a ÚS doložený) doložené již dne 11.5.2011 soudním znalcem justici a exekutivě. Zločiny proti lidskosti dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku spáchané v důsledku konfiskací konopí pro výzkum a následně zcela vědomě mylného rozhodování okresních, krajských, vrchního a nejvyššího soudu jsou doložené v číslech jednacích v bodu 2 označených ústavních stížností. Trestní podnět byl opětovně zakázaný vyšetřit.
5.   Dne 6.6.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. SIN 23/2016, že není třeba žádného prošetření spáchaných zločinů soudců a státních zástupců, protože tato věc již byla opakovaně prošetřena a žádné zločiny nebyly prokázány, což vyplývá z kontextu usnesení Nejvyššího a Ústavního soudu uvedených v bodě 1 a 2. Přestože bylo žádáno doložit, které konkrétní pasáže usnesení NS a ÚS toto dokazují, KSZ v Brně opětovně tyto skutečnosti nedoložilo (viz např. č.j. 1 SPR 473/2012, č.j. SIN 40/2015 a 42/2015 a SIN 16/2016).
6.   Dne 15. 6. 2016 Předseda Nejvyššího soudu pod č. j. S 265/2016 rozhodl, že rozhodnutí ke kárným řízením se soudci Nejvyššího soudu v řízeních dle bodu 1 sdělí v zákonné lhůtě.
7.   Dne 17.6.2016 podali stěžovatelé na rozhodnutí č.j. I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 opakovanou stížnost (10x) Evropskému soudu pro lidská práva, viz http://www.europe-cannabis.eu/
8.   Dne 22. 6. 2016 podali na podatelnách soudů zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6 žádost o informace a doložili další závažné skutečnosti ke kárným řízením nejen stran nezákonných, ale také vědomě meritorně neprojednaných stěžovaných pokut jako důkazů kárných provinění soudců okresního, krajského, nejvyššího a ústavního soudu v předmětných řízeních dle bodu 1 a 2, viz http://www.europe-cannabis.eu/

Žádost o informace je podaná pod supervizí nevládních organizací Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 312 98, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc a všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první v Praze, Olomouci a Ospělově, CZ 798 55 Ospělov 6 realizujících výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy všechny nevládní organizace asociace Open Royal Academy jsou členy Evropské konopné církve, jejíž členové od roku 2000 žádali vydat licenci, která neexistuje ani v roce 2016 k výrobě konopných léčiv dle § 15 písmeno e) ZoNL a podali 3 legislativní návrhy, jak věc v souladu s Úmluvami řešit. 


I.             NS: Sdělte, jaký je limitní časový úsek projednání návrhů na zahájení kárných řízení a v jakém nejzazším termínu lze očekávat rozhodnutí předsedy NS. 

II.           ÚS: (Až rozhodnete dle bodu 1) Zašlete kopii rozhodnutí k žádosti ze dne 21. 6. 2016 od Edukativní konopné kliniky o revokaci nešetřit soudce ústavního soudu kryjící zločiny proti lidskosti lží, že konopí je prekurzor a odmítajících předat spor Soudnímu dvoru – viz předběžné otázky. 

Děkuji.                                    Dušan Dvořák, MMCA, předa správní rady 

Doufám, že v červenci bude Konopná církev registrovaná, říká velekněz Dušan Dvořák. MUNI. 24.4.2016 najdete ZDE Soudci se budou zodpovídat za kriminalizaci pěstitelů konopí! Víme to první. Článek Hanáckého večerníku s doloženým rozhodnutím předsedy Nejvyššího soudu dne 15.6.2016 najdete ZDE