Źádost o informace ke kárným řízením
Vážený předseda Nejvyššího soudu ČR  a  Vážený předseda Ústavního soudu ČR
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.                             JUDr. Pavel Rychetský
Burešova 20, 657 37 Brno                           Joštova 625/8, 602 00 Brno     

Věc: Žádost o informace od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 20. 6. 2016 předsedovi Nejvyššího soudu ČR dle zákona o svobodném přístupu k informacím ke kárným řízením se soudci Nejvyššího soudu dle rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2016 č. j. S 265/2016 a žádost o informace a žádost o revokaci rozhodnutí předsedy Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2016 č. j. SPR ÚS 294/16 k nešetření návrhů kárného řízení s ústavními soudci 7 senátů, resp. 3 posledních zákonem označených senátů dle lhůty podání a v roce 2016 dokonce soudících ve stejném personálním složení soudců II. a III. senátu (Suchánek, Fiala, Filip) dne 13. 4. 2016 (II. 3196/15, Dvořák) a 3. 5. 2016 (III. 396/16, Dvořák a Dvořáková) opětovně vědomě nepravdivě tvrdícími přes důkazy znaleckého ústavu Univerzity Palackého a Ministerstva zdravotnictví ČR, že konopí je prekurzor a Listina základních práv a svobod a mezinárodní právo je pro jiné případy porušení základních práv a stejně tak oprávněné návrhy legitimovaných podavatelů (Dvořák, Dvořáková) na změnu legislativy atd. Žádost je podaná se všemi identifikačními údaji zmocněncem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, tedy zmocněncem nevládní organizace Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101 (předseda správní rady František Slavík), Konopí je lék,z,.s., IČ: 227 27 281 (předseda správní rady Miloslav Tetour) a Art Language Factory,z.s., IČ: 227 24 303 (předseda správní rady Josef Pospíšil), současná společná poštovní adresa zřizovatelů Edukativní konopné kliniky doložená rejstříkovým soudům v Praze a Olomouci ke změně dle občanského zákoníku v červnu 2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6 a společným zmocněncem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky k tomuto osobnímu podání na podatelně soudů v Brně je pan Martin Dindoš, viz www.ospelov.eu  Současně žadatelé odkazují na již doložený trestní podnět žadatelů ze dne 14. 5. 2016 adresovaný opětovně marně ÚOOZ zveřejněný na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/  a na rozdílná rozhodnutí předsedů Nejvyššího a Ústavního soudu ČR ke kárným řízením v červnu a květnu 2016 na  http://constitutional-court.blogspot.com/.

.


Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu

Děkuji Vám jménem za všechny tři zřizovatele Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově (nyní za supervize Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s.) za Vaše rozhodnutí změnit předsedu senátu č.j. 6 Tdo 323/2016  ve sporu České republiky s vedoucím výzkumu v dovolání advokáta Dušana Dvořáka a za to, že budete šetřit kárná provinění soudců senátů č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 kriminalizujících rodinu Dvořákových z Olomouce, ale také další členy výzkumu, právnické osoby, pěstitele konopí, výzkumníky jednotlivých odrůd a tradičních a inovativních metod zpracování konopí a jeho působení a také a především kárná provinění soudců kriminalizujících léčbu konopím a minimalizaci rizik jeho dostupnosti u mnohdy smrtelně nebo chronicky nemocných a stejně tak kriminalizujících pěstování a užívání konopí plnoletými občany pro relaxaci nebo náboženský obřad. Doba je zcela vychýlená z kloubů. Mládež je vystavena mnohdy toxické marihuaně z černého trhu a senioři a invalidé mají terapii plevelnatou bylinou účelově přejmenovanou na marihuanu dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. za více než 50 tisíc Kč měsíčně z důchodu v průměru cca 12 tisíc Kč, mnohdy však u chronicky nemocných a handicapovaných mnohem méně. Druhou alternativou je podle ústavních prekurzorů kriminál.

Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu

Protože Vaše rozhodnutí o zahájení šetření návrhů na kárná řízení soudců Nejvyššího soudu bylo adresováno fyzické osobě, která podnět nepodala, což podavatel a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy Cannabis is The Cure,z.s. nestěžuje a současně jsou škody doloženy nejen českým právnickým a fyzickým osobám asociace Open Royal Academy, zasíláme Vám žádost za zřizovatele Edukativní konopné kliniky v Ospělově, kam jsme po rozkradení Edukativní konopné kliniky v Praze bez zájmu justice a exekutivy vydat alespoň  seznam zkonfiskovaných majetků přenesli sídlo na Valné hromadě v Praze dne 14. 5. 2016 dva měsíce před registrací Evropské konopné církve na sv. Bastilu dne 14. 7. 2016 na téže adrese v Ospělově. Nyní vedeme správní řízení přeregistrace jednotlivých nevládních organizací a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze pro tréninkové pracoviště Zahradnictví, Hospiců, Věznic, Penzionů aj Hemp, ganja et  cannabis Clubů konopné církve (viz rejstříkový soud v Praze, Olomouci a Brně). Výzkumnická farma, farnost a tréninkové pracoviště v Ospělově je zakladatelským majetkem Olomoucké nadace filantropů a mecenášů. Jak můžete ověřit na SUKLu, k výrobě konopných léčiv dle neoznámené novelizace § 15 písmeno e) ZoNL neexistuje dodnes licence, což právo OSN, Evropy a EU a judikatura a rozhodnutí Europarlamentu ze dne 7. 12. 2004 vylučuje.

Vážení předsedové

Sdělte, laskavě informace k vašemu rozhodování o kárném (ne) řízení se soudci výše uvedených trestních senátů Nejvyššího a Ústavního soudu ČR, kteří roky odmítali předat otázku porušení judikatury a mezinárodního práva na výzkum a výrobu konopných léčiv Soudnímu dvoru s nepravdivým tvrzením, že konopí je chemický prekurzor k výrobě chemických drog a technické předpisy výroby konopných léčiv není potřeba při novelizacích oznamovat do databáze TRIS a současně a především daní soudci odmítali projednat spáchané zločiny soudců a státních zástupců dokonané dle § 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku a doložené lékařem - soudním znalcem již dne 11. 5. 2011 justici a exekutivě (viz scan na http://vlada-cr.blogspot.com/ ) a zakázané od roku 2009 dosud šetřit všemi stupni exekutivy a justice.
Žádost:
a.    Je dle judikatury dohledatelné právní tvrzení (v daném případě předsedy Ústavních soudu ČR ze dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16 doložené výše v odkazu), že pokud  soudce vědomě nepravdivě uvede nějaký přírodovědný fakt (zde fakt, že konopí je chemický prekurzor), že i v případě vědomé a důkazy doložitelné nepravdy ve výroku soudce jde o svobodu právního názoru soudce?  Pokud se na základě judikatury dá doložit, že jde o porušení trestního zákoníku zneužitím funkce veřejné moci a účast na organizovaném zločinu, toto sdělte rovněž včetně předmětného rozhodnutí.

b.    Je Vám z návrhu členů asociace Open Royal Academy na kárná řízení s určitostí známo, že soudci Nejvyššího a Ústavního soudu nejen z legislativy věděli, že pěstování konopí do 100m2/osobu a zpracování konopí k pokusnickým účelům bylo povoleno dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách od 1. 7. 2004 – 1. 4. 2013 bez jakékoliv licence a opětovně od 1. 4. 2013 bez oznámení do databáze TRIS bylo pokusnické bádání s konopím bez licence do 31. 12. 2013 nově limitováno konopím s obsahem do 0,3% THC a následně byl uvedený §§ 5, odst. 5 zákona o návykových látkách při novelizaci pokusnického bádání na zahradnické pěstování a zpracování konopí bez licence po prosazení zákona č. 50/2013 sb. konopí do lékáren bez notifikace do databáze TRIS oznámen do databáze TRIS, což explicitně dokládá důkaz technického předpisu vymahatelného při neoznámení dle mezinárodních úmluv?

c.         Je vám z návrhu na kárná řízení dále s určitostí známo, že soudci Nejvyššího a Ústavního soudu se také odmítali v usneseních zabývat nejen výše uvedenými závažnými pochybeními obecních a odvolacích soudů včetně záhadného až 90 % úbytku zkonfiskovaného majetku zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a odsouzením jejího ředitele Dušana Dvořáka bez znalosti a obdržení textu obžaloby v odvolacím prvním řízení č.j. 2 T 104/2010 (č. j. 8 Tdo 1231 /2011), ale dále také v dovoláních 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015  a celkem 6 ústavních stížnostech stěžovanou podjatostí a nevyloučením se soudkyně a státního zástupce OS a OSZ Prostějov a jejich nezákonnými pokutami Dušanu Dvořákovi, tzn. pokutami od osob podezřelých ze závažných doložených zločinů nejen vůči rodině Dušana Dvořáka, tzn. státním zástupcem Ivo Černíkem a soudkyní Ivonou Otrubovou z OSZ a OS Prostějov. Je Vám to známo? Šlo o pokutu OS Prostějov 10.000 Kč č.j. 2 T 104 /2010 za údajně zjevně nedůvodné dovolání Nejvyššímu soudu č. j. 8 Tdo 1231 /2011 se závěrem nejvyššího soudu, že konopí je opravdu prekurzor etc. Je vám dále známo, že uvedení soudci NS a ÚS se odmítali rovněž zabývat další nezákonnou pokutou 10.000 Kč na jaře 2011 od státního zástupce Mgr. Černíka z OSZ Prostějov a 2012 od soudkyně Mgr. Ivony Otrubové OS Prostějov Dušanu Dvořákovi za špatnou písemnou omluvu z výslechu na policii, kterou však  senát Nejvyššího soudu dne 23. 2. 2012 v poslední větě rozsudku č. j. 3 Tz 1/2012 zakázal Dušanu Dvořákovi udělit, leč soudkyně OS Prostějov Otrubová soudící všechny konopné kauzy Dušana Dvořáka a jeho manželky (cca 15 rozhodnutí) toto nerespektovala a zakazovala navíc při dovolání č.j. 11 Tdo 181/2015  toto rozhodnutí o udělené pokutě opětovně posuzovat Nejvyšším soudem, neboť odmítala nejvyššímu soudu předat spis o udělené pokutě dne 4.5.2012 č.j. 0Nt 820/2011. Je Vám toto známo?

d.    Sdělte prosím pane předsedo Nejvyššího soudu jména soudců senátů č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 (složení senátů ÚS je veřejné)  tvrdících, že předběžnou otázku není třeba podat Soudnímu dvoru etc., protože konopí je prekurzor a dále jména soudců senátu č.j. 6 Tdo 323/2016 soudící další dovolání Dušana Dvořáka ve věci zapřeného práva na výzkum a léčbu konopím při vědomí ceny konopné terapie skrze lékárnu dle limitu vyhlášky č. 236/2015 sb. více než 50 tisíc Kč/měsíčně s opětovnými otázkami Soudnímu dvoru.

e.    Sdělte prosím, pane předsedo Nejvyššího soudu, zda některý soudců senátů č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a 6 Tdo 323/2016  byl členem senátu č. j. 3 Tz 1/2012 (pokud ano, který), jenž odmítl Dušanu Dvořákovi udělit pokutu 10.000 Kč za údajně špatnou písemnou omluvu z výslechu na policii udělenou státním zástupcem a soudkyní OSZ a OS Prostějov Černíkem a Otrubovou. Citujme z rozhodnutí senátu č.j. 3 Tz 1/2012 k udělení pokuty 10.000 Kč: „ ….. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.).“

f.     Sdělte rovněž, zda je Vám známo, že soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéta Písaříková, která neměla s kauzami nevyšetřování spáchaných zločinů soudců a státních zástupců na OS a OSZ Prostějov a participujícími soudci odvolacích a dovolacích soudů nic společného, podala 4. 9. 2012 návrh na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka po úspěšných tichých a mediálně nezčeřených změnách legislativy o právní argumentaci Dušana Dvořáka u Nejvyššího (rozhodnuto odmítnout odvolacím soudem a dovolacím soudem jako nedůvodné dne 27. 10. 2011 a nepodání předběžných otázek Soudnímu dvoru) a Ústavního soudu ČR (rozhodnuto odmítnout projednat jako zjevně nedůvodné dne 13. 4. 2012) Nečasovou prekurzorovou vládou dne 5. 1. 2012 (novela definice konopí pro trestní právo dle přílohy 1. A. 1. vyhlášky č. 455/2009 Sb. novelou č. 3/2012 Sb.), zástupci prekurzorové Sněmovny a Karlovy prekuzorovy univerzity dne 22. 2. 2012 (předložena Lucie Ferovi Sněmovny TOP 09 novela § 5, odst. 5 ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. měnící pokusnické bádání s konopím bez licence pouze s obsahem do 0,3% THC opětovně bez určení zákonného vzorku měření obsahu THC zda z celé rostliny, nebo vrcholíku či květu a samčí nebo samičí rostliny nebo průměr a zda i po usušení, což EU norma vylučuje) a zástupci prekurzorového SUKLu a ministerstva zdravotnictví vlády TOP 09 a VV/Lidem, kteří vše zpečetili pro Soudní dvůr dne 21. 5. 2012 (notifikace změny § 5, odst. 5 a § 8 ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. do databáze TRIS), Soudkyně OS Prahy 3 Písaříková podala návrh na omezení právní způsobilosti při nedokončení 5 (dnes 10) trestních a přestupkových řízení Dušana Dvořáka a z toho dnes již 5x v kategorii těžký zločin za pomoci bližnímu a sobě a své rodině při doložení tolika prospěchu a jednání dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku včetně lékařské kazuistiky s fotodokumentací ne amputace končetin diabetické nohy po aplikaci cannabisterapie, což není tzv. marihuana z lékárny v krabičce po 5 nebo 10 gramech dle neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren. Škody jsou jen u občanů ČR na tzv. diabetické noze rok po amputaci cca 5 miliard ročně bez bolestného a sociálního ohrožení/vyloučení jen na tratných zdravotnických nákladech dle studie Diabetologického centra v Praze a statistiky amputací dle ÚZIS.

g.    Sdělte, zda je Vám známo, že soudci Nejvyššího a Ústavního soudu z dovolání Dušana Dvořáka a stížností Dušana Dvořáka, Radomíry Dvořákové a Miloslava Tetoura věděli, že členové asociace od roku 2009 více než 15 x marně žádali policejní ochranu, podávali nešetřené trestní podněty a opakovaně žádali Nejvyššího státního zástupce o vydání pokynu obecné povahy pro registrované pěstitele konopí a věděli nejen, že konopí není prekurzor, ale znali také ze soudně znaleckých analýz Ústavu  Soudního lékařství FNOL, že o konopí může být až 100 násobně jinak koncentrované na určité látky a stejně tak odlišný je poměr určitých látek /sledovány kanabinoidy CBD, THC a CBN.


Děkujeme předem za váš čas a zájem, který jste žádosti věnovali.

K podpisu a podání žádosti na podatelnu soudu zmocněný zmocněnec