Judikatura k nečiinosti


Jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů je zásada 
rychlosti správního řízení. Ustanovení § 6 odstavec 1 správního řádu stanoví, že správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Ustanovení § 6 odst 1 správního řádu stanoví, že nečiní-li správní orgány v zákonné lhůtě, popř. v přiměřené lhůtě, když není lhůta stanovena, použije s § 80 SPRÁVNÍHO ŘÁDU nazvaného „Ochrana před nečinností. 

V souladu s dikcí správního řádu (§ 1 odst 1) se ochrana před nečinností týká všech správních úkonů včetně stížností. 

Ústavním základem ochrany před nečinností správního orgánu je především čl. 38 odstavec 2 Listiny, kdy má každý občan právo, aby jeho věc byla projednána „bez zbytečných průtahů“. 

Toto ustanovení úzce souvisí s čl. 36 odstavec 1 Listiny, kdy má každý právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Tímto jiným orgánem je bezesporu orgán veřejné správy.   K nečinnosti se vyjádřil opakovaně ústavní soud: viz nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. IV.ÚS 114/96 ze dne 25.9.1997, II.ÚS 366/96 ze dne 1.10.1997, IV. ÚS 690/01 ze dne 27.3.2003. 

Dále i mezinárodní úmluvy, jež jsou nadřazené českému právu, stanoví, že průtahy jsou nezákonné a odporují právu na spravedlivý proces či řízení. Např. čl. 41 odstavec 1 Charty základních práv Evropské unie nebo čl. 6 odstavec 1 Úmluvy o lidských právech