Desatero kárných provinění

Předseda Ústavního soudu ČR                 Předseda Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Pavel Rychetský                            Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Joštova 625/8, 602 00 Brno                     Burešova 20, 657 37 Brno
Nejvyšší soud je jediným soudem, který dle článku 267 Smlouvy o fungování EU předkládá předběžné otázky Soudnímu dvoru. Pokud tak neučiní a jedná-li se současně o svévoli, kdy rozhodnutí neodůvodní, nebo odůvodní naprosto vědomě nepravdivě, opravným prostředkem k porušení základního práva na zákonného soudce, spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona je jedině Ústavní soud ČR. Viz nález sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011.

Předkládáme Vám k posouzení podnět k podání návrhu na zahájení kárných/trestních řízení se soudci nejvyššího a ústavního soudu, kteří zcela vědomě porušili zákony. V příloze jsou označeny senáty, které předmětné zákony porušily, stejně tak „desatero“ porušení zákonů.  Přes respekt nezávislosti soudce jako pilíře demokracie, vědomé brutální porušení základního práva a svobod nelze přehlížet.
 

Podle nálezů Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 je soud povinen náležitě odůvodnit své rozhodnutí.  Dle nálezu Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “

Rozhodnutími v příloze uvedenými došlo ke snížení důvěry v soudní moc a důstojnosti soudcovské funkce, neboť soudci vědomě uváděli nepravdivé skutečnosti, a došlo také k rozhodnutím bez jakéhokoliv odůvodnění k obhajobou namítaným závažným skutečnostem, viz příloha. 

Děkujeme, že doložíte, zda je či není snížena důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce vědomě nepravdivými tvrzeními předmětných senátů, že konopí je prekurzor podobné bludy, nebo že soudce může participovat na organizovaném zločinu, jako předmětní soudci
Slavomil Boudný                        František Slavík                Josef Pospíšil
Konopná církev, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


V Praze dne 22. 9. 2016

(Pozn: Konopná církev je v registračním řízení u MK ČR)
Porušení zákonů a úmluv Nejvyšším a Ústavním soudem ČR v řízeních se členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanem a Radomírou Dvořákovými, zakladateli odborné společnosti Konopí je lék, z.s. a Miloslavem Tetourem, dnešním předsedou Konopí je lék, z.s.


Nejvyšší soud: 8 Tdo 1231 /2011 (6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016)

Ústavní soud: II. ÚS 664/12 (IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, I. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16)

 


Desatero aneb 

 Důkazy ze spisů 

 


 1.   Předběžné otázky Soudnímu dvoru údajně není možné položit. Citujme první odmítavé (zjevná nedůvodnost) a dále vždy jen odkazované usnesení č.j. II. ÚS 664/12 v ústavní stížnosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 (pokuta za dovolání 10.tisíc Kč): „..... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“. Nepředložení předběžné otázky vylučují nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 20102.  Konopí je údajně prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, když toto vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., kde konopí není uvedeno, doložený posudek znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a vyjádření ministerstva zdravotnictví (ze dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura ze dne 21.06.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008 


3.  Nařízení ES o prekurzorech č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 bylo údajně implementováno do zákona o návykových látkách, když nařízení ES implementovat nelze a vylučuje to doložené stanovisko ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006


4. Zákon o návykových látkách a zákon o léčivech údajně nejsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES, když toto vylučují důkazy (databáze TRIS) a notifikace novely zákona o návykových látkách prvně notifikovaným zákonem č. 273/2013 Sb. uvedená ve veřejné databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ


5. Lze údajně pěstovat a zpracovávat pouze EU registrované odrůdy konopí (cca 50 odrůd, limit ve vrcholících je do 0,2% THC), když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), článek 34 Smlouvy o fungování EU (monopoly, kartely) a §§ 2, 24 a 29 zákona o návykových látkách (limit do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků při pěstování do 100 m2). 


6. Cannabisterapie a výzkum je údajně trestný čin, když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C‑137/09 (Josemans, body 36 – 38) a judikatura NS ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008.  


7. Policie údajně měří obsah THC v konopí v souladu se zákonem a - citujme opakované nepřezkoumatelné odůvodnění Nejvyššího soudu - "vychází z normy EU" (metodika uvedena v příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009), když to vylučovaly důkazy a bylo ve znaleckých posudcích doloženo, že policie postupuje v hrubém rozporu s unijní normou a měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a vždy měří obsah THC z naprosto neidentifikovatelného vzorku a rozdíly tak mohou být až stonásobné a dále bylo doloženo rozhodnutím předsedy NS ze dne ze dne  21. 4. 2016 č. j. Zin 38/2016, že judikatura tuto věc nikdy neposuzovala. Dále bylo na doloženo, že také u EU uznaných odrůd naměřila policie nad limit THC. Takové jednání je popření presumpce neviny a zásady in dubio pro reo. 


8.  Při zpracování a pěstování konopí do 100 m2 je údajně potřeba mít povolení, když toto od 1. 7. 2004 vylučuje § 29 zákona o návykových látkách (pěstování konopí se toliko oznamuje Celní správě při ploše nad 100m2) a do přijetí nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren dne 1. 4. 2013 bylo v souladu s § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách možno bez jakéhokoliv omezení (vyjma §§ 15 a 24) zpracovávat konopí k účelům pokusnickým bez jakéhokoliv povolení.


9. Při zpracování a pěstování konopí s limitem nad 0,3% THC k výrobě konopných léčiv je údajně potřeba mít povolení - licenci, když toto povolení – licenci (dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách -zpracování) MZ ČR a SUKL nevydává a konopí z dovozu (do roku 2015) nebo v lékárně je v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. za cca 50 tisíc korun měsíčně, což je většině občanů nedostupné!


Kardinální porušení práva OSN, Evropy a Společenství v předmětných řízeních10.  Justice a exekutiva údajně nemusí vůbec odůvodnit a vyjadřovat se k netrestnosti skutku pěstování, zpracování a distribuce konopných léčiv dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, a spáchaným zločinům doloženým soudním znalcem, lékaři a poškozenými, stejně tak se údajně nemusí vůbec vyjadřovat k zákazu šetřit doložené zločiny na občanech a řešit záhadné (až 90%) úbytky zkonfiskovaného majetku, což vylučuje judikatura, např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 č. j. I. ÚS 1565/14 a ze dne 9.8.2016 č.j. III.ÚS 3570/15

Důkazy organizovaného zločinu

Předseda Nejvyššího soudu k měření THC v konopí: http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

Vyjádření znaleckého ústavu k prekurzorům: http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

Ministerstvo zdravotnictví k notifikaci: http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/

Vyjádření znaleckého ústavu k falšování posudků: http://bolsevici.blogspot.com/

Znalecká vyjádření k spáchaným zločinům: http://soudniznalec.blogspot.com/