Evropskému soudu pro lidská práva - 3 stížnosti členů výzkumu ze dne 16.6.2016 na rozhodnutí ČR. Předchozí stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na ČR v letech 2012 -2016 odmítl Evropský soud pro lidská práva projednat stejně jako Ústavní soud.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5.7.2016 na podání 3 stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ze dne 17.6.2016 najdete ZDE 


Skutkové okolnosti stížností na rozhodnutí České republiky č.j. III. ÚS 396/16 (Dušan a Radomíra Dvořákovi), č.j. II. ÚS 3196/16 (Dušan Dvořák) a I. ÚS 2431/15 (Miloslav Tetour)  


1.    Vážený Evropský soude pro lidská práva (dále jen Soud). Předkládám vám po vyčerpání všech řádných i mimořádných vnitrostátních prostředků jako zmocněnec a onkologicky nemocný člen výzkumu cannabisterapie participující na stížnosti Soudu č. j. 57969/2015 ve včasné lhůtě 3 právně přípustné stížnosti na Českou republiku. Důkazy jsou Soudu doloženy nejen v listinné podobě, ale též k veřejné kontrole digitálně na http://europe-cannabis.eu/ Při obsáhlých listinných důkazních materiálech doložených Soudu jsou digitální důkazy uvedeny ve formě repliky advokátů, poškozených apod. Zmocněnec a stěžovatelé žádají laskavě Soud seznat stížnosti za právně přípustné, meritorně je projednat a přiznat stěžovatelům přiměřené odškodnění.
2.    Jedná se o meritorně totožná neodůvodněná rozhodnutí České  republiky č.j. III. ÚS 396/16 (Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková, zakladatelé odborné společnosti Konopí je lék, z.s. a majitelé výzkumnické farmy v Ospělově), č.j. II. ÚS 3196/16  (Dušan Dvořák jako vedoucí výzkumu a exředitel Edukativní konopné kliniky v Praze) a I. ÚS 2431/15 (Miloslav Tetour, léčitel a výzkumník hnojiv pro rostliny konopí pro cannabisterapii, od 14.5.2016 předseda odborné společnosti Konopí je lék, z.s., majitel výzkumnické farmy Třešovice). Rozhodnutí České republiky opětovně pouze a jen odkazovala na kvalifikovaně napadané rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 1231/2011 (resp. Ústavního soudu č. j. II. ÚS 664/12) z prvního trestního řízení s manželi Dvořákovými. 
3.    Stěžovatelé jsou členové asociace Open Royal Academy realizující právní, přírodovědecký a národohospodářský výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kteří byli v letech 2010 a 2011 obviněni za nedovolenou výrobu drog a byly zkonfiskovány jejich majetky a majetky poškozených nevládních organizací spolupracujících na výzkumu. Poškozené nevládní organizace Česká republika nikdy nepřipustila označit jako poškozené, nebo spolupachatele. Mnohamilionové investice do výzkumu odmítla Česká republika zdanit a přiřknout poškozeným náhradu škody.
4.    Nositel ceny britské vlády za srovnávací studii politik včetně minimalizace rizik (harm reduction) a české vládní ceny za vzdělávání v léčbě konopím Dušan Dvořák je od roku 2010 celkem 9x obviněn, dne 23. 4. 2016 bylo zahájeno 10 trestní řízení za nedovolenou výrobu drog, 5x byl obviněn v kategorii těžký zločin a jeho rodina zažila v letech 2009 - 2015 celkem 5 domovních prohlídek výzkumnické farmy v Ospělově s konfiskací více než tuny konopí k léčbě a výzkumu a konfiskací více než 50 kilogramů konopných produktů cannabisterapie.
5.    Nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., Art Language Factory,z.s. a Konopí je lék, z.s. dne 28. 9. 2009 v Praze na slavnostním zahájení za přítomnosti primátora Prahy založily první odborné pracoviště Edukativní konopné kliniky, které byl Dušan Dvořák ředitelem, nazvané Konopná apatyka královny koloběžky první.
6.    Další odborná pracoviště kliniky byla otevřena za finanční podpory 1,1 mil. Kč od hl. města Prahy dne 11. 9. 2010 včetně pěstírny matečních rostlin ověřených léčivých genetik. Klinika byla dne 8. 12. 2011 a 6. 9. 2012 po odchodu ředitele Dušana Dvořáka na nemocenskou z důvodu jeho celkového vyčerpání (dnes 3 stupeň invalidity) zkonfiskována policií a za přispění participujících kriminálně jednajících soukromých osob zcela zdevastována. Dodnes nebyly se souhlasem všech stupňů státních zastupitelství policií vydány protokoly o zabaveném majetku Edukativní konopné kliniky (mj. více než 100 vzorků odrůd konopí použitých ve výzkumu).
7.    Stěžovatelé žádají laskavě Soud stížnosti meritorně projednat, čehož se Česká proto republika od roku 2010 opakovaně zříká a odkazuje pouze a jen na vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 1231/2011(resp. Ústavního soudu č. j. II. ÚS 664/12). Bohužel stejně tak jedná od roku 2012 také Soud a Evropská komise.
8.    O pozadí nestandardního rozhodování o stížnostech členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) svědčí fakt, že právní přípustnost první stížnosti Soudu od stěžovatele Dušana Dvořáka č.j. 66981/12 projednávaná Soudem zpravidla 14 dní byla Soudem projednávána téměř rok a půl (10. 10. 2012 – 6. 2. 2014 bez zaslání štítků ke stížnosti). Stížnost byla bez odůvodnění odmítnuta meritorně projednat samosoudcem Soudu spolu s dalšími stížnosti Soudu na Českou republiku č.j. 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/2014, 41264/14 a 57969/2015 i přes žádosti lékařů o aplikaci nalého režimu projednání dle čl. 39 z důvodu popřené ochrany života a zákazu mučení Českou republikou a odmítání justičních, policejních a vrcholových exekutivních orgánů šetřit soudce a státní zástupce za spáchané zločiny proti lidskosti. Odpovědní rovněž odmítají předat nepravdivě konající soudce a státní zástupce ke kárnému řízení - naposledy předseda ústavního soudu dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16 a ministr spravedlnosti dne 9.6.2016 č.j. MSP-133/2016-OJD-DOH/15.
9.    Dodejme a následně doložme, že zhruba 500 občanů převážně z České republiky žádalo Ústavní soud ČR, aby předložené stížnosti č.j. III. ÚS 396/16, č.j. II. ÚS 3196/16  a I. ÚS 2431/15 z analogického důvodu ochrany života a zdraví Ústavní soud projednal v naléhavém (a veřejném) řízení dle čl. 39. Zhruba stejný počet občanů a více než desítka nevládních organizací žádaly od 18. 5. 2012 (dosud) ministra spravedlnosti o prošetření porušení zákona v neprospěch členů výzkumu, kteří nyní předkládají předmětné stížnosti. Všechny stížnosti byly vždy ministerstvem spravedlnosti a Ústavním soudem bez odůvodnění odmítnuty projednat a vždy bylo odkazováno na první vědomě mylné a kvalifikovaně napadané rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 1231/2011 (resp. Ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12). 
10. 10. V první stížnosti Soudu č.j. 66981/12 bylo stěžováno vědomě mylné a neodůvodněné rozhodnutí České republiky č.j. II. ÚS 664/12, které je opětovně předkládáno Dušanem a Radomírou  Dvořákovými k projednání v rámci nepovolení řádného projednání obnovy řízení pod č.j. III. ÚS 396/16.
11. Soudem odmítnutá druhá stížnost Dušan Dvořáka č. j. 79490/13 na rozhodnutí České republiky č.j. IV. ÚS 4859/12, kdy bylo na první stížnost pouze a jen odkazováno , je opětovně  předkládána projednat Soudem ve stížnosti na rozhodnutí České republiky č.j. II. ÚS 3196/16.
12. Stížnost Miloslava Tetoura dosud neprošla rozhodnutím Soudu a byla řešena toliko vnitrostátně a jako součást druhé stížnosti Evropské komisi. Soudu je předána stížnost Miloslava Tetoura na nepovolení obnovy č.j. I. ÚS 2431/15, a to i přes doložení důkazů justiční zvůle a  vědomě nepravdivého rozsudku, ve kterém byl pan Miloslav Tetour za pomoc bližnímu a výzkum hnojiv odsouzen ke 3 rokům nepodmíněně ve věznici s ostrahou i přes garanci odborné společnosti Konopí je lék, z.s. zastoupené u procesu lékařkou a expředsedkyní společnosti Janou Budařovou stejně jako u procesu s manželi Dvořákovými v roce 2010-2011.
13. Česká republika nezákonně odmítá stěžovatelům od roku 2010 předat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, a to na základě nepravdivého výroku Nejvyššího soudu č.j. č.j. 8 Tdo 1231/2011, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách a zákon o léčivech nejsou technické předpisy k výrobě konopí jako léku a jejich novelizace údajně nemusí být oznámeny do unijní databáze TRIS, jak žádá Směrnice 98/34 ES a judikatura.
14. Takové jednání justice je vědomá a snadno doložitelná nepravda a porušení práva na zákonného soudce, práva na spravedlivý proces, udělení trestu toliko na základě zákona.
15. Česká republika opakovaně zapřela doložené důkazy judikatury k porušení základních práv nepoložením předběžné otázky Soudnímu dvoru potvrzené nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01.  2009  ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012.
16. Důsledky neposkytnutí náhrady škody při porušení práva EU nepoložením předběžných otázek dle povinnosti čl. 267 Smlouvy o fungování EU (dále jen SFEU) najdeme v judikatuře Soudního dvora C- 34/73 Variola, C- 224/01 Köbler, C-283/81 CILFIT, C-606/10 ANAFE a stanovisku generálního advokáta ve spojených věcech C-400/13 a C-408/13 Sanders.
17. Neoznámení novelizací technických předpisů dle povinnosti Směrnice 98/34 ES a nevymahatelnost předpisu z toho plynoucí je doložena judikaturou SDEU C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr důsledky porušení notifikace z povinnosti Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č. j. C 267/03 a C-20/05.
18. Jak je doloženo na důkazu, podle rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14.10 2015 je Soud jedinou právní pojistkou Evropanů při porušení unijního práva členskou zemí Evropské unie při nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Nejvyšším soudem (za ignorace k právu ústavním soudem členské země jako nejvyšší justiční autoritou), neboť unijní právo je – jak uvádí Soudní dvůr - jinak právně nevymahatelné.
19. Pokud Česká republika v neustále odkazovaném vědomě mylném usnesení NS č. j. 8 Tdo 1231/2011 (a usnesení Ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12) nepravdivě tvrdí, že Nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a není tedy údajně třeba novelizace výroby konopí jako léku hlásit ES do databáze TRIS, citujme opakovaně zapřený nález Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: … Nařízení ES „je bezprostředně aplikovatelné v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu…“. Nehledě na odborný nonsens Nejvyššího a Ústavního soudu, že konopí je prekurzor, což opakovaně vyloučili znalci a judikatura.  Nejvyšší soud dne 23.7.2006 č. j. 3 Tdo 687/2006 a nález Ústavního soudu č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008 v právní větě uvedli právnickou terminologií, že konopí není prekurzor, když uvedli: „…..pěstování konopí není výroba drog, konopí je již samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, proto není pěstování konopí samo o sobě výrobou drog…“
20.  Citujme vědomou nepravdivost prvního usnesení Ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12 odkazující na kvalifikovaně napadané usnesení Nejvyššího č.j. 8 Tdo 1231/2011, kdy za podání dovolání Nejvyššímu soudu dostal navíc stěžovatel Dušan Dvořák pokutu 10 tisíc Kč z důvodu údajné naprosté nepatřičnosti dovolání: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“ 
21. Stěžovatelé Soudu opětovně dokládají důkazy o vědomém a opakovaném porušení čl. 2 a 3 a dalších čl. Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen Úmluvy) Českou republikou spáchaných přes více než 15 žádostí stěžovatelů o policejní ochranu od roku 2009.
22. Stěžovatelé dokládají důkazy, že mohli v souladu s právem OSN, Evropy a EU a zákony České republiky vyrábět konopná léčiva pro výzkum a cannabisterapii a také pro export.
23. Jak stěžovatelé doložili, tyto produkty (např. silná mast) úspěšné vyléčí např. diabetickou nohu před amputací (což stěžovatelé dokládali s lékaři foto kazuistikami nejen u stížností č.j.  III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/16  Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková). Stejně tak byli stěžovatelé oprávněni vyrábět enzymatická hnojiva z konopí pro zdravý růst konopí k léčbě, což je jeden z klíčových ukazatelů kvality byliny pro terapii (stěžovatel stížnosti I. ÚS 2431/15 Miloslav Tetour).
24. Vedoucí výzkumu Dušan Dvořák kromě tří zcela ignorovaných legislativních návrhů na civilizované řešení zajištění dostupnosti konopí občanům podaných společně s lékaři, právníky, vědci včetně emeritní rektorky Palackého Univerzity profesorky Jany Mačákové (21. 3. 2008, 25. 2. 2010, 17. 11. 2013 a předložení dvou petic dne 21. 3. 2008 a 4. 11. 2010) také dokládal, zveřejňoval a s rodinou kromě analýz konopí financoval mj. také filmově důkazy prospěšnosti přiměřené regulace a úspěchy cannabisterapie při léčbě onkologických a řady dalších závažných onemocnění, se kterými si zdravotnický systém neví rady nebo nasazuje léčiva s devastujícími sekundárními účinky.
25. Ve prospěch všech tří stěžovatelů u ministrů spravedlnosti od 18. 5. 2012 opakovaně marně intervenovaly a intervenují stovky občanů včetně rektorů univerzit a více než desítka nevládních organizací. Všechny podněty jsou zamítány s odkazem na vědomě mylné usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231/2011 a Ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12. Česká legislativa byla v roce 2012 změněna právě o právní argumentaci stěžovatele první stížnosti Soudu č.j.  66981/12  (Dušan Dvořák, č.j. II. ÚS 664/12, nyní společně manželé Dvořákovi č.j. III. ÚS 396/16). Stěžovatelům však nebylo vymáhané právo nikdy přiznáno.
26. Konkrétně došlo po roce 2012 k určení nové podzákonné naprosto kreativní normy pro měření obsahu THC v konopí od 5. 1. 2012 novelizací přílohy 1. A. 1 vyhlášky č.455/2009 vyhláškou č.3/2012 Sb., která dostane do vězení každého pěstitele konopí včetně pěstitelů neomamných uznaných odrůd (52), jak stěžovatel Dušan Dvořák opakovaně na důkazech doložil.
27. Dále došlo k oznámení změn technických norem k výrobě konopných léčiv po zásadní opětovně neoznámené novele zákona o léčivech a zákona o návykových látkách zákonem konopí do lékáren č.50/2013 Sb. do databáze TRIS s platností novely č. 273/2013 Sb. od 1. 1. 2014, kdy jsou notifikovaná novelizovaná ustanovení §§ 8 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách – kterými se stěžovatelé bránili  - a notifikace je uvedena k veřejné kontrole v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ.
28. Dále byla provedena změna ustanovení pokusnického pěstování a zacházení s konopím bez licence dle §§ 29 a 5 odst. 5 zákona o návykových látkách na zacházení s konopím bez licence s obsahem do 0,3% THC (z jakého vzorku?) konopí od 1. 4. 2013 díky změnám nenotifikovaným zákonem konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. Je výsměchem vědě, když zákon konopí do lékáren zakázal vyrábět např. konopnou mast z herby, čípky apod., což zcela ignoruje cílený transport léčiva a poznatky vědy a tradice léčitelů.
29. Justice se po odmítnutí první ústavní stížnosti č.j. II. ÚS 664/12 dne 13.4.2012 (nyní č.j. III. ÚS 396/16) se dne 4. 9. 2012 pokusila Dušana Dvořáka zbavit právní způsobilosti a následně také zavřít do ústavu pro choromyslné. Dušan Dvořák má od 16. 9. 2013 vyměněn trest z prvního řízení za ambulantní ochrannou léčbu, a to přes opakované protesty soudem určené lékařky žádající opakovaně zrušit ochrannou léčbu pro naprostou nepatřičnost. Zbavení právní způsobilosti a zavření Dušana Dvořáka do ústavu pro choromyslné se díky protestům znalců, kolegů, rodiny, lékařů a emeritního rektora Univerzity Palackého (dosud) justici nepodařilo. Rektor Jařab naopak společně s lékaři, nevládními organizacemi a dalšími profesory navrhl dne 28. 3. 2013 Dušana Dvořáka a další olomoucké výzkumníky cannabisterapie na Cenu města Olomouce. Od roku 2012 má Dušan Dvořák 3 stupeň invalidity a zákaz práce.
30.  Pokud je konopí v lékárně vydáváno bez jakýchkoliv srovnávacích studií a příbalových letáků k indikacím v měsíční ceně za konopný květ dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. více než dva průměrné platy zdravého člověka a druhou alternativou je konfiskace majetků, škody na zdraví včetně fatálních, dehonestace a kriminalizace, jde o vědomý zločin proti lidskosti. Stěžovatelé doložili na soudně znaleckých analýzách Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci, že rostliny konopí mohou mít až 100 násobně odlišnou koncentraci účinných látek CBD a THC a až stonásobně odlišné poměry látek, čili zcela odlišné farmakologické působení. V konopí je přes tisíc látek, z toho cca 300 s doložitelně pozitivním terapeutickým efektem (kanabinoidy, terpeny, flavonoidy). Apoptoza buněk rakoviny kanabinoidy byla doložena již v roce 1994 prof. Manuelem Guzmánem.
31. Souhrnně řečeno: Česká republika za prvé (1) kromě porušení práva EU odmítá řešit, že došlo ke spáchání zločinů proti lidskosti soudci a státními zástupci s následky těžkých ublížení na zdraví včetně těžkých ublížení na zdraví s následky smrti v důsledku konfiskaci konopí, což doložil soudní znalec již 11. 5. 2011. Naposledy vyšetření těchto zločinů odmítaných vyšetřit od roku 2009 dne 18.5.2015 popáté odmítl šetřit útvar pro odhalování organizovaného zločinu pod č.j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008. Vyšetření spáchaných zločinů a záhadného až 90% úbytku zkonfiskovaného majetku zakazují šetřit všechny stupně policejních orgánů, ministerstva spravedlnosti, GIBS a státních zastupitelství včetně NSZ, v roce 2016 pod č.j. č.j. 6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016.
32.  Dále za druhé (2) ČR vědomě ignoruje netrestnost výzkumu a aplikace cannabisterapie. ČR byla marně citována preambule Úmluvy OSN o drogách z roku 1961 a rozhodnutí Europarlamentu ze dne  7.12. 2004 č.j. A6-0067/. ČR ignoruje vlastní judikaturu Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) k netrestnosti cannabisterapie a rozhodnutí Soudního dvora EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36) vylučující trestnost výzkumu a léčby.  Takto ČR jedná za situace, kdy bylo ve spisech ke stížnostem č.j. III. ÚS 396/16 a č.j. II. ÚS 3196/16 doloženo cca 300 smluv a dohod s občany z roku 2009 a 2010 na vypěstování a zpracování konopí odbornou společností Konopí je lék, z.s.
33. Současně byla za třetí (3) Českou republikou vždy ignorována ustanovení vylučující trestnost skutku garantovaná v ustanoveních trestního zákoníku pro případy krajní nouze a přípustného rizika dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, k čemuž se justice vždy odmítala a odmítá vyjádřit. Právě tato ustanovení sdělil vedoucímu výzkumu přes ředitele Národní protidrogové centrály v roce 2010 policejní prezident jako odůvodnění neudělení policejní ochrany.
34. Dále Česká republika za čtvrté (4) vědomě nepravdivě a bez jakéhokoliv důkazu tvrdila, že existuje regulační orgán vydávající licence pro pěstování konopí na  ploše do 100 m2/osobu a zpracování tohoto konopí k výzkumným (pokusnickým) účelům a takové jednání údajně není zákonem povoleno bez licence. Tuto vědomou nepravdu vylučují nenotifikané novely ustanovení k výrobě konopí a konopných produktů k výzkumným (pokusnickým) účelům v §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách ve znění od 1. 7. 2004 do 1. 4. 2013, resp. 31. 12. 2013, kdy bylo pokusnictví ze zákona vypuštěno a nahrazeno pěstováním a zpracováním konopí k účelům zahradnickým, jak žádá Úmluva OSN o drogách od roku 1961. Důkazem nepravdy justice k ustanovením §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách jsou neoznámené novelizace zákona o návykových látkách dle povinnosti Směrnice 98/34 ES zákony č. 362/2004 Sb. a 50/2013 Sb. a dále neoznámená novelizace ustanovení § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb., která nově garantovala vydání povolení na zpracování (nejen) konopných léčiv, ale díky extrémní korupci a lhostejnosti odpovědných osob na ministerstvu zdravotnictví a Státním ústavu pro kontrolu léčiv nelze licenci dodnes vydat. Jak bylo doloženo České republice, ministerstvo zdravotnictví v letech 2010 a 2011 odmítalo vydat alespoň licenci odborné způsobilosti k pokusnickému zacházení s konopím, stejně jako v roce 2012 odmítalo registrovat 18 odrůd konopí vhodných k terapii a v roce 2013 monopolizovalo vyhláškou č. 221/2013 Sb. 4 holandské odrůdy konopí.
35.        Dále za páté (5) Česká republika vždy nepravdivě tvrdila a tvrdí, že měří a určuje obsah prohibovaného kanabinoidu THC v konopí (zapsán do lékopisu v roce 2009) v souladu se zákonem. Bylo na důkazech doloženo, že Česká republika v rozporu článkem 39 Listiny základních práv a svobod a udělení trestu toliko na základě zákona nemá žádný právní předpis k určení vzorku k měření obsahu  THC v konopí, v každém kraji postupuje jinak a rozdíly v obsahu THC dle určeného vzorku mohou být až stonásobné. Dodejme, že teprve od 1. 1. 2010 bylo pěstování konopí s obsahem nad 0,3 %THC v České republice zavedeno do trestního zákoníku, byť toto vyžadovala Úmluva o drogách již v roce 1961, pokud dotyčná osoba neměla licenci a pěstovala a zpracovávala konopí na květ nebo extrahovala pryskyřice s obsahem THC. V důvodové zprávě k vládní vyhlášce 455/2009 Sb. je uvedeno, že vláda z důvodu právní jistoty občanů určuje definici konopí z celého objemu rostliny konopí včetně kořene (příloha 1. A. 1) a pokud občan limit THC překročí u 5 rostlin, jde o trestný čin. Takový důkaz žaloba a soud nikdy nedoložili. Stěžovatelé Dvořákovi například doložili, že pracovali i s kořenem (viz Plinius). Obsah THC v konopí stěžovatelů byl měřen ze zcela neidentifikovatelných 1 - 2 gramů vrcholíků, pravděpodobně samičích květů (nelze zjistit). Stěžovatelům přitom byly zkonfiskovány stovky rostlin, stejně tak neomamné masti. Od 5. 1. 2012 – čili po době skutku stěžovatelů, za který byli viněni - byla vládní vyhláška č. 455/2009 Sb. novelizována předpisem č. 3/2012 Sb. Ten nově určil naprosto kreativní výklad určení vzorku konopí pro měření obsahu THC na vše kromě stonku, větviček a semen. Stěžovatelé se soudními znalci doložili, že nadřazenou unijní normu na rozpoznání omamného a neomamného konopí (Příloha č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009) nebo zákonnou definici konopí dle zákona o návykových látkách justice rovněž ignorovala.

Porušení článků Úmluvy
Namítáme a dokládáme nejprve justičně exekutivní kartel a porušení článku 6 týkající se práva na spravedlivé řízení a udělení trestu na základě zákona jak z hlediska porušení článku 5, tak také a především porušení článku 7 a dalších níže uvedených. Právo na spravedlivé soudní řízení a řádně odůvodnění rozhodnutí považují stěžovatelé za nezbytnost ochrany všech Úmluvou garantovaných práv.  
Všechny Soudu předložené stížnosti č.j. III. ÚS 396/16, č.j. II. ÚS 3196/16  a I. ÚS 2431/15 doložily porušení základních pilířů práva na zákonného soudce (Soudní dvůr EU), práva na spravedlivý proces a presumpci neviny a kardinálního pravidla trestního práva jako je v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného při doložení důkazů společenského prospěchu stěžovatelů a obrovské veřejné podpory a uznání odborníků i exekutivců, popření práva vědomou nepravdou, že konopí je prekurzor , popření unijní a české judikatury při vědomí justice o neexistenci normy, jak poznat omamné a neomamné konopí a současném povolení pěstování a zpracování konopí k výzkumným (pokusnickým) účelům od 1.7.2004, když jde o klíčový argument dle české justice k rozhodnutí o vině a trestu a současně jde o rozhodnutí ve věci jednoho z nejbezpečnějších léčiv na světě zakázaných však seriózně vědecky zkoumat jako léčivo. To je doloženo z hlediska produktů z konopí zapřenou tisíciletou zkušeností lidstva a propagandistické redukci konopí na tzv. marihuanu. Cannabisterapii a její principy můžeme chápat právě také díky českým vědcům. Navíc každý adiktolog pracující s excesivními uživateli heroinu nebo stimulačních drog nebo těžce závislými na alkoholu podepíše zkušeností z praxe, že vhodné konopí je skvělý substitut těžce drogově závislých a vysoce bezpečný.  Medicína tvoří jen desetinu celospolečenského prospěchu. Zbytek se týká zapřeného prospěchu národohospodářského, energetické soběstačnosti a zdravému potravinářství a chovu zvěře. Tyto důkazy podepřená fakta odmítala Česká republika jakkoliv řešit, nebo seznat porušením práv doložené důkazy spáchaných zločinů a útoků proti lidskosti. Neoznámení zákona konopí do lékáren a jeho technických parametrů přes opakovaná upozornění stěžovatelem Dvořákem a také Parlamentním institutem, a snaha ČR nesdělovat občanům informace k výrobkům z konopí, jak ČR od roku 2004 praktikovala, je smutnou tečkou doložené justičně exekutivní korupce a nepravdivých sdělení tzv. expertů, že naše zákony jsou v souladu s mezinárodním právem, když jsou naopak v hlubokém rozporu. Spáchané zločiny nezle zapomenout, promlčet, říci pardon. Dle práva Úmluvy nikoliv. Toho se domáháme spravedlivým řízením, které bylo stěžovatelům zapřeno.
Porušení práva na život a zákazu mučení dle článku 2 a 3 Úmluvy (opakovaně, vědomě, cynicky). Ve stížnostech č.j. III. ÚS 396/16 a č.j. II. ÚS 3196/16 a v příloze doložené soupisce Důkazy dokládáme opakovaná porušení článku 2 a 3 jak letitým povědomím Okresního soudu v Prostějově ještě před vynesením pravomocného rozsudku 27.10.2010. Ze dne 11. 5. 2011 je doložena všem orgánům veřejné moci adresovaná opakovaná (7) stížnost zřizovatelů kliniky na neposkytnutí policejní ochrany, způsobení tragédií a škod na životech a majetcích členů a investorů výzkumu podepsaná lékařem - soudním znalcem. Jak je na doloženo svědectvím jiného znalce, pokusem omezit právní způsobilost Dušana Dvořáka bylo jednáno v rozporu s trestním řádem a znalci hodnotili právní otázky a důkazy, namísto duševního stavu.
Porušení článku 8, 9 a 10 porušením práva na soukromý zbavením svobody (Miloslav Tetour), způsobilosti (Dušan Dvořák) a zdraví, majetků a profese (Radomíra Dvořáková stejně jako partnerka Miloslava Tetoura mělo a má trestní řízení devastační dopad nejen na nejbližší rodinu. Porušení článků 8, 9 a 10 je nejpodrobněji rozvedeno v ústavní stížnosti č. II. ÚS 3196/16 s objemnými důkazními přílohami. Jak Miloslav Tetour, tak manželé Dvořákovi mají - viz vyjádření ošetřující lékařky MUDr. Přikrylové - dlouhodobé zdravotní, sociální a ekonomické poškození. V současné době vede Dušan Dvořák za sebe, rodinu a české členy asociace Open Royal Academy a členy Evropské konopné církve cca 50 aktivních správních, trestních a civilních řízení a žádá urgentně jednat.
Porušení článků 10 a 11, kdy naopak bylo jednání stěžovatelů v souladu s vládní a evropskou strategií minimalizace rizik. Porušení článků 10 a 11 a jejich ignorování doložme na nákladných znaleckých studiích asociace, které justice naprosto ignorovala a odmítala se k nim vyjádřit, usvědčujíc ji ze lži. Zejména z vyjádření doc. RNDr. Petera Ondry, přednosty Ústavu soudního lékařství a čestného člena výzkumu, RNDr. Hanuše z Hebrejské univerzity a posudku Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

Chronologie listin a rozhodnutí
Ke stížnosti na rozhodnutí České republiky č.j. I. ÚS 2431/15
Stěžovatel Miloslav Tetour
Citované dokumenty rozsudků a usnesení a kurzivou označené porušení Úmluvy
Porušení Úmluvy v základních článcích práva na spravedlivé řízení a trestu toliko na základě zákona dokládá znalecký posudek Přírodovědecké fakulty UP Olomouc v řízení I. ÚS 2431/15 ), že konopí není prekurzor. Stěžovatel byl uvězněn bez důkazů a v rozporu s právem daným judikaturou a zákonem o návykových látkách a trestním zákoníkem.
Chronologie listin a rozhodnutí: Miloslav Tetour, stížnost na rozhodnutí čj. ÚS 2431/15 - nepovolená obnova trestního řízení (odsouzení do vězení a konfiskace majetků - vybavení a úroda 2010 a 2011), nepovoleno položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru, nemožnost náhrady škody a omluvy. Dokumenty: 1) Rozsudek Krajského soud v Českých Budějovicích ze dne 30.11.2011 č.j. 20T45/2011 a 2) Odsuzující rozsudek Vrchního Soudu v Praze ze dne 26.3.2012 č.j. 11 To 4/2012-1374 s důkazem v rozhodnutí předsedy NS ke kreativitě trestních norem k určení omamné/neomamné odrůdy konopí.  Obnova: 1) Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 20 T 45/2011, 2) Odvolání, 3) Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2015 sp. zn. 11 To 33/2015 , 4) Ústavní stížnost s dodatky a jednoznačným důkazem znaleckého posudku Přírodovědecké fakulty UP, že konopí není prekurzor a rozhodnutí předsedy NS, kdy je doloženo na důkazu, policie nemá normu naměření obsahu THC v konopí a měří jej v rozporu se zákonem, což zpochybňuje Nejvyšší a Ústavní soud v rozporu s doloženými přírodovědeckými fakty, 5) Usnesení Ústavního soudu ze dne 10.12.2015  čj. ÚS 2431/15 doručené dne 22. 12. 2015, 6) Dále listina Důkazy

Stěžovatelé Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková
Doložené důkazní listiny ke stížnosti na rozhodnutí České republiky  č.j. III. ÚS 396/16 a kurzivou označené porušení Úmluvy
Ve stížnosti č.j. III. ÚS 396/16 a zejména níže stížnosti  č.j. II. ÚS 3196/2015 s posudkem znalce Ondry, Švarce, Matlacha, Hanuše a dalších znalců a znaleckých ústavů nemocných a lékařů z výzkumu (Pospíšil, Honkýšová, Sedláčková, Skřivánek, Budařová, Hubeňáková ad.) je doloženo porušení čl. 2,3, 5,8,9,10 a 11  Úmluvy.  Jde o zamítnutí obnovy první ústavní stížnosti a první stížnosti Soudu z roku 2012. K doložení porušení práv uvádíme listiny a chronologii rozhodnutí rovněž jako u Miloslava Tetoura od prvního procesu, odsouzeni až po obnovu a nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru. Na přiložené listině Důkazy uvádíme porušení výše označených článků Úmluvy.
Chronologie listin a rozhodnutí: Stěžováno již jednou u Soudu pod  č.j. 66981/12 (právní přípustnost projednávána Soudem 14 měsíců od 10. 10. 2012 - 6. 2. 2014!) Stěžovatelé Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková, stížnost na rozhodnutí č.j. III. ÚS 396/16 - nepovolená obnova trestního řízení (odsouzení a konfiskace majetků - produkty z úrody 2008 a úroda 2009), zrušení  napadaných předpisů, nepoložena předběžná otázka SDEU, nemožnost náhrady škody a omluvy, neseznání podjatosti soudců Dokumenty: 1) Rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 27. 10. 2010 čj. 2 T104/2010, 2) Odsuzující rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9.3.2011 č.j. 3 To25/2011, 3) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011, 4) Ústavní stížnost s důkazem, že zákon o návykových látkách měl být oznámen TRIS a je potřeba podat předběžnou otázku 5) Usnesení Ústavního soudu ze dne 13.4.2012 č.j. II ÚS 664/12 s důkazem, že 7 dní před rozsudkem byla soudu doložena nevymahatelnost předpisu v analýze Parlamentního institutu.  Obnova: 1) Usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 26. 6. 2015 čj. 2 T104/2010- 1238 a čj. 2 T104/2010- 1239 2) Odvolání 3) Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.9.2015 č.j. 4 Tdo 273/2015 a č.j 4 Tdo 271/2015 4) Ústavní stížnost s dodatky a jednoznačným explicitním důkazem, že konopí není prekurzor dle MZ ČR a bylo třeba předat předběžné otázky SDEU, 5) Usnesení Ústavního soudu ze dne 3.5.2016 doručené dne 17.5.2016 s důkazem pokuty stěžovateli Dušanu Dvořákovi ve výši 10.000,- Kč za podání údajně nepatřičného dovolání Nejvyššímu soudu 6) Dále listina Důkazy

Stěžovatel Dušan Dvořák
Doložené důkazní listiny ke stížnosti na rozhodnutí České republiky  č.j. II. ÚS 3196/15 a kurzivou označené porušení Úmluvy
Stížností č.j. II. ÚS 3196/16 bylo stěžováno meritorní neprojednání dotčených - výše ve stížnosti č.j. III. ÚS 396/16   uvedených - základních práv včetně práva na život a zákazu mučení s důkazními fakty a tvrzeními  zcela ignorovanými projednat a opětovně došlo k nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru a zrušení předpisů žádaných zrušit už v první ústavní stížnosti v roce 2012 s důkazními listinami porušení Úmluvy
Stěžováno u Soudu pod č.j.79490/13 (právní přípustnost stížnosti ze dne 17.11.2013 projednávána 4 měsíce a společně s výše uvedenou stížností byla odmítnuta meritorně projednat dne 6.2.2014 i přes jednoznačné důkazy porušení Úmluvy a práva EU) Stěžovatel Dušan Dvořák, stížnost  na rozhodnutí č.j. II. ÚS 3196/16 - ochranné opatření a zabrání zkonfiskované věci (úroda 2010), odmítnutí meritorního projednání, nepovolena předběžná otázka Soudnímu dvoru a nepovoleno zrušení předpisů. 1) Usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15.4.2014 č.j. 2 Nt 1151/2014 Usnesení OS Prostějov ze dne 4.5. 2012 č.j. 0 Nt820/2011 zcela ignorující zákaz pokuty 10.000 Kč za špatnou písemnou omluvy z výslechu daný v poslední větě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23.2.2012 č.j. 3 Tz1/2012 a současné opakované odmítání soudkyně vyloučit se pro podjatost, přestože je podezřelá ze spoluúčasti na spáchání trestného činu – zločinu dle §§ 401 a 149,odst. 4 trestního zákoníku), 2) Odvolání, 3)Usnesení Krajského soudu ze dne 20.5.2014 č.j. 8 To 198201, 4 Dovolání, 5) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2015 č.j. 11 Tdo 181/2015, 6) Ústavní stížnost s dodatky, 7) Usnesení Ústavního soudu ze dne 14.5.2016 č.j. II. US 3196/15 a v úvodu dokumentů posudek znalce Jiřího Švarce číslo 750 vylučující právní nezpůsobilost Dušana Dvořáka v letech 2008 - 2015

Důkazní dokumenty - přílohy
Velice laskavě žádáme, aby Soud přijal v kapitole výše citované dokumenty rozsudků a usnesení se základními klíčovými důkazními materiály porušení Úmluvy doložené v předsádce znaleckými posudky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a znalce Jiřího Švarce, klíčové rozhodnutí MZ ČR a listiny s nepatřičnými pokutami Dušanu Dvořákovi a listinu nazvanou Důkazy I – V. s přílohami, aby bylo možné po obdržení štítku/štítků k doloženým stížnostem aktualizovat o další důkazní materiály.
Důkazy I./ Příloha I
Důkazy naléhavosti stížností na Českou republiku  č.j. I. ÚS 2431/15 , č.j. II. ÚS 3196/15, č.j. III. ÚS 396/16 z důvodu veřejného zájmu a ochrany životů a zdraví nejen stěžovatelů a jejich rodin doložené exaktními důkazy justičně exekutivního  kartelu
Příloha 1: Cca 500 žádostí ústavnímu soudu od občanů, aby stížnosti byly projednány veřejně a v naléhavém řízení z důvodu ochrany životů a zdraví
Příloha 2: Posudky a znalecká vyjádření od přednosty Ústavu soudního lékařství FNOL Doc. RNDr. Petra Ondry, CSc. důkazy, že policie měří obsah THC v rozporu se zákony a unijní normou a obsahy látek a jejich poměry mohou být až 100 násobně odlišné. Přednáška Doc. RNDr. Lumíra Hanuše o stávajícím poznaní v oblasti cannabisterapie  z Cannafestu 2015. Další vyjádření další znalců jsou uvedena na www.soudniznalec.blogspot.com a www.univerzita-palackeho.blogspot.com
Příloha 3: Advokátem marně žádaní a soudem vždy vědomě nepravdivě zamítnutí svědci a soudní znalci dokládající beztrestnost jednání stěžovatelů

Důkazy II. / Příloha II.
Důkazy naléhavosti stížností: Svědectví znalců a lékařů o spáchaných zločinech proti lidskosti.
1) Svědectví zmocněnce stížnosti Josefa Pospíšila zveřejněné na You Tube po zadání "Onkologičtí kriminálníci“ a svědectví onkologicky nemocné Jarmily Honkýšové, která v dokumentu Onkologičtí kriminálníci rovněž vystupovala a dokládá písemně úspěch cannabisterapie
2) Svědectví RS nemocné Martiny Sedláčkové a jejího RS postiženého druha o účinku cannabisterapie na RS a dále na You tube Rok Konopí,
3) Společný trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14. 5. 2016 na soudce v zastoupení zmocněnce i stěžovatelů na zákaz vyšetřovat spáchané zločiny soudců a státních zástupců od roku 2009 a první konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově,
4) Sedmá stížnost všech 3 zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (3 nevládní organizace) ze dne 11. 5. 2011 na nevyšetřování spáchaných zločinů, neposkytnutí policejní ochrany, získání grantu na výzkum rakoviny, záhadný úbytek až 90 % zkonfiskovaného majetku z farmy v Ospělově, citujme znalce Radka Matlacha, že v důsledku policejních konfiskací "..zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé.... ",
5) Znalec Matlach jako statutární zástupce odborné společnosti Konopí je lék, z.s. Okresnímu soudu v Prostějově píše dne 11.5.2011: "......žádáme nahradit škodu za zničení úrody 2009 -2010 v Ospělově, nikoliv nepravdivé množství ....zasílám více než 200 kopií smluvních objednávek občanů ....došlo k fatálním následkům na nemocných ve výzkumném programu,
6) Trestní podnět Odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 6.9.2010 žádající navrátit zkonfiskované konopí z Ospělova pro Edukativní konopnou kliniku a to ve skutečném, ne fiktivním množství uvedené v žalobě (MUDr. Budařová),
7) Odborná společnost opět v zastoupení MUDr. Budařové seznamuje dne 3. 8. 2010 OS Prostějov (4 měsíce před rozsudkem) o složení rady odborné společnosti Konopí je lék, z.s. a protest celé odborné společnosti proti kriminalizaci manželů Dvořákových a záhadnému úbytků zkonfiskovaných majetků společnosti,
8) Smlouva o nájmu výzkumnické farmy v Ospělově mezi manželi Dvořákovými a odbornou společností Konopí je lék, z.s. ze dne 9.4.2010,
9) Osvědčení a čestné prohlášení také k odborné kompetenci Dušan Dvořáka signované za společnost Konopí je lék,z.s. soudním znalcem dne 4.5. 2011 a
10) Stížnost odborné společnosti Konopí je lék, z.s. na nevhodné chování státního zástupce v řízení s manželi Dvořákovými, návrh na odvolání, opětovný poukaz na fakt, že chybí 90% zkonfiskovaného majetku ze dne 16. 5. 2011,
11 a 12) závěrečná řeč manželů Dvořákových v prvním trestní řízení 26. 10. 2010,
13) Odmítavé alibistické vyjádření prezidenta Václava Klause ze dne 3. 10. 2010 k porušení práva OSN, Evropy a EU s doporučení v roce 2010 být prý trpělivý k doloženým zločinům
14) Vyjádření lékařky Iriny Hubeňákové k ne amputacím diabetické novy díky cannabisterapii ze dne 18.4.2014 pro stížnost Soudu,
15) Vyjádření lékaře Aleše Skřivánka s žádostí o naléhavé projednání  stížnosti Soudem z důvodu ochrany života a zdraví občanů ze dne 26.8.2014,
16) Žádost desítek Olomoučanů ministru spravedlnosti k porušení zákona vůči manželům Dvořákovým ze dne 18. 5. 2012 – poslední list s podpisem znalce
17) Naléhavá žádost Vládě ČR ze dne 4. 3. 2011 k zastavení páchání zločinů a vydání licence od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky
18) Protest soudního znalce ke zneužití jeho posudku na Dušana Dvořáka ze dne 28. 10. 2012 a protestní vyjádření Radomíry Dvořákové ke zneužití justice a znalců 6. 12. 2012 a zahájení řízení omezení právní způsobilosti manžela
19) Reference primátora Olomouce k manželům Dvořákovým ze dne 14. 9. 2010
20) Reference Národního koordinátora k odbornosti D. Dvořáka ze dne 25. 5. 2011

Důkazy III. / Příloha III.
Důkazy naléhavosti stížností: Důkazy porušení práva spravedlivý proces, trestu toliko na základě zákona a zákonného soudce nepodáním předběžné otázky Soudnímu dvoru od roku 2010 a nešetření zločinů soudců a státních zástupců od roku 2009 a důkazy zcela rozdílných způsobů měření THC v rostlinách policií a nikdy ne v souladu se zákonem nebo unijní normou, důkazy cenzury veřejnoprávních medií
1)    Dílčí rozhodnutí KSZ Brno z roku 2016 z 6. 6. 2016, 4. 5. 2016 a 13. 4. 2016 dosvědčující zákaz vyšetřování spáchaných zločinů soudci a státními zástupci odůvodněný, že prý vyplývá z rozhodnutí, kde však není o tomto jednání a vyrovnání se s danými skutečnostmi ani slovo (obdobných rozhodnutí máme desítky včetně zákazu přezkumu)
2)    Dílčí rozhodnutí VSZ Olomouc z roku 2016 dosvědčující zákaz přezkumu z 30. 3. 2016 a alibistické tvrzení z 6. 6. 2016 že se vyšetření zločinů mají poškození domáhat v přezkumném řízení a že KSZ Brno nechybuje
3)    Dílčí rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství z roku 2016 dosvědčující zákaz přezkumu a odmítání vydání pokynu obecné povahy, který by zločiny zastavil ze dne 27. 4. 2016 a opakované marné stížnosti členů Open Royal Academy vrchnímu státnímu zástupci z roku 2016 – opět jen dílčí rozhodnutí
4)    Dílčí rozhodnutí Policie ČR nešetřit závažné trestné činy od roku 2009 doloženy posledními rozhodnutími z roku 2016 a to z 4.4.2016, 21.4.2016 zejména pak  2.6.2016 a rozhodnutí Kriminalistického ústavu ze dne 28.2.2013 o vysoké kreativitě trestního práva při měření obsahu THC v konopí a důkaz protokolu z konfiskace ze dne 2010 (ústavní stížnost č.j. II.ÚS 3196/2015), kdy policie v protokolu odkazuje na vyhlášku 455/2009 sb., kde přitom je doloženo v příloze 1.A.1. (novelizované 5.1.2012 vyhláškou 3/2012 sb.) na fakt, že konopí pro trestní právo je definováno jako celá rostlina včetně kořene a současně důkazy a jednoznačná zjištění, že policie měří obsah THC z neidentifikovatelného vzorku pár gramů (pravděpodobně květu)
5)    Dílčí rozhodnutí ministerstva vnitra z roku 2016 z 11. 4. 2016 a 13. 5. 2016 dokládající alibismus ministerstva vnitra krýt nevyšetřování spáchaných zločinů a nezájem jakkoliv konat, přestože má doloženo, že policie nepostupuje dle zákona a svévolně si jej interpretuje
6)    Dílčí rozhodnutí ministerstva spravedlnosti z roku 2016 zakazující řádný přezkum a realizaci stížností s návrhů  na kárná řízení se soudci a státními zástupci ze dne 16. 5. 2016, totéž předseda ústavního soudu ze dne 11.5.2016, ze dne 9.6.2016 a důkaz ze dne 29.4.2013, že NS je povinen podat předběžnou otázku SDEU, v závěru souhrnná tabulka vědomého pochybení justice a exekutivy
7)    Stížnost a návrh na kárná řízení se soudci Nejvyššího soudu, protože vědomě vydávali nepravdivá rozhodnutí, že konopí je prekurzor atd. a nepodali vědomě mylně v rozporu se zákony předběžné otázky SDEU a rozhodnutí nejvyššího soudu 2. 5. 2016 k odlišným způsobům měření THC v konopí policií a důkaz neexistence judikatury v této věci
8)    Stanovisko MZ ČR ze dne 25. 1. 2010 odkazující odbornou společnost Konopí je lék, z.s. na ustanovení § 5, odst. 5 k zacházení s konopím k účelům pokusnickým a pohledávka cca 90 mil. Kč za konfiskaci konopí v roce 2009 v Ospělově (řízení č. III. ÚS 396/2016)
9)    Rozhodnutí Parlamentního institutu z března 2012 a UNMZ z roku 2014, že novelizace zákona o návykových látkách a zákona o léčivech musí být notifikovány u Evropské komise – jinak jsou nevymahatelné
10) Důkazy cenzury České televize – rok 2012 a rok 2016

Byly vyčerpány všechny prostředky vnitrostátního práva?
Opakovaně jsme vyčerpali všechny prostředky řádné a mimořádné a prosíme laskavě Soudu, aby věc meritorně posoudil a rozhodl ve spravedlivém řízení, které je stěžovatelům upíráno dlouhodobě a opakovaně.  Žádáme laskavě Soud, aby na základě listin v soupisce Důkazy v Příloze 1 zvážil aplikaci naléhavého řízení a rozhodnutí dle článku 39, s ohledem na již půl roku projednávané opětovné dovolání stěžovatele Dušana Dvořáka (č.j.  6 Tdo 323/2016) žádané cca 500 občany projednat naléhavě a veřejně (příloha 1) a jeho od  26.4. 2016 desáté trestní řízení a vážné zdravotní komplikace všech členů jeho rodiny v důsledku trestních řízení.
Šetřily věc mezinárodní orgány anebo Soud?
Ano. Evropská komise CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930 a Evropský soud pro lidská práva čj. 66981/12,č.j. 1332/13/, č.j. 79490/13, čj. 20049/14, č.j. 47921/2014 a č.j.41264/14 (Growshop) a č.j. 57969/2015. Všechny stížnosti odmítnuty meritorně projednat přes doložené důkazy o porušení práva OSN, Evropy a Evropské unie. Evropská komise opakovaně odmítla předat stížnosti na nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru. Evropský soud pro lidská práva stejně jako Ústavní soud vždy odmítl odůvodnit napadané vědomě mylné usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.3.2011 č.j. 3 To25/2011 potvrzené vědomě mylně usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a usnesením Ústavního soudu ze dne 13.4.2012 č.j. II ÚS 664/12, že konopí je prekurzor a že zákon o návykových látkách a léčivech nemusí být při novelizaci výroby konopí jako léku oznámen do databáze TRIS a že obvinění museli mít licenci, když tu navíc ani v roce 2016 nikdo nevydává. V soupisce Důkazy je doloženo porušení práva na život a zákaz mučení, které nebyly vyslyšeny žádnou institucí včetně Ústavního soudu, a jsou zde doloženy důkazy, že vrcholové struktury exekutivy a justice brání vyšetření spáchaných zločinů soudci a státními zástupci od roku 2009.

Závěrečné připomínky
Zvažte prosím řízení dle článku 39, neboť v soupisce Důkazy je doloženo porušení práva na život a zákaz mučení, které nebyly vyslyšeny žádnou institucí včetně Ústavního soudu, a je doložen důkaz, že vrcholové struktury exekutivy a justice brání vyšetření spáchaných zločinů soudci a státními zástupci.

Podpisy stěžovatelů a zmocněnce