Carduellis cannabis bratru sboru Františku Dvořákovi z Olomouce ke jeho požehnaným 80 narozeninám dne 10.4.2016Konopka má jeden z nejkrásnějších zpěvů ze všech pěnkav. 
 Nuže, poslechněte si.

 
Atonické pokyny advokátům a zmocněncům a soudům podává ospělovská Konopka
Nuže, poslechněte siDušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6
Dvořákovi: Syn Dušan vloni vysadil první konopí, letos sázel zas ....(první satba Open Royl Academy dne 9.4.1980)Pokyn advokátům a zmocněncům. 

Vážený pane advokáte, vážená paní zmocněnkyně, vážení zmocněnci.


Na vědomí jmenovaní, Rada ČT a ČT, členové Open Royal Academy a Konopné církve, rodina

Zašlete prosím naléhavě k níže uvedeným aktivním řízením s důkazy o spolupachatelství justice a exekutivy s doktorskou a drogovou mafii a jinými zločinci jako např. Česká televize v cenzuře a mlčení při doloženém spáchání zločinů proti lidskosti dle § 149 a 401 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU doložených na obětech i soudním znalcem a zakazovaných justicí a exekutivou vyšetřovat již přes 6 let i při uvedení jmen konkrétních k smrti utýraných občanů a označení jmen podezřelých (nejen) prostějovských a pražských spolupachatelů z řad soudců a státních zástupců. 

·         Ústavní soud: č.j. II.ÚS 1091/16, III. ÚS 396/16, č.j.  II. ÚS 3196/2015 a SPR ÚS 99 – 255/2016 http://constitutional-court.blogspot.cz/ a

·         Nejvyšší soud: č.j. 6 Tdo 323/2016 a č.j. 0 Tdo 323/2016 (03-04.2016, cca 20 důkazních listin o spáchaných zločinech)  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/

·         Ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce: č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12 a č.j. MSP-325/2016-OSV-OSV (justiční korupce výše uvedených krytá NSZ, VSZ až po OSZ a odbor dohledu MSp ČR), http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/a
 
·         Policie ČR a ministr vnitra: č.j. KRPM-58697-36/TČ-2015-141271 (šesté obvinění, žádost o znalecké zkoumání spáchaných zločinů prostějovskými pachateli z řad soudců a státních zástupců) a č.j. KRPA-35342-4/ČJ2016-001391 (šestý trestní podnět na krytí zločinů a přečinů pražskými soudci a státními zástupci, podezření na spáchání zločinů proti lidskosti), http://ministr-vnitra.blogspot.com/
Dvořákovi: Vnuci Štěpán a Matěj letos také sázeli konopí ....(Olomouc,1.5.2011)

 

Důkazy v příloze vyvracející předchozí vědomě mylná rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu ČR jsou rovněž uvedeny výše oscanované v odkazech soudů a policie

1)    Rozhodnutí Policie ČR ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 a Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.4.2016 č.j. Zin 38/16 dokládající důkaz, že neexistuje žádná informace a judikatura, zda může policie měřit konopí na obsah THC a  určovat vzorek k měření obsahu THC podle toho, jak se ředitel Kriminalistického ústavu domnívá, že se asi konopí užívá, nebo podle způsobu ředitele jihomoravské policie se zvážením konopí a dopočítáváním váhy semen a stonků, nebo naopak zcela odlišného středomoravského způsobu ředitele policie nezvážením konopí, semen a zabaveného majetku při až stonásobné odlišnosti obsahu THC dle určeného vzorku konopí, jak do spisu doložili excelentní znalci a finančně náročné srovnávací studie poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), viz  http://univerzita-palackeho.blogspot.com/


2)    Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA dokládající důkaz, že konopí není prekurzor, nařízení ES o prekurzorech nelze transponovat do zákona o návykových látkách a neoznámené novelizace zákona o návykových látkách a zákona o léčivech ve věci výroby konopí jako léku podléhají oznamovací povinnosti ve smyslu Směrnice 98/34/ES. 


3)    Opětovné marné rozhodnutí k ochranné léčbě soudem určené lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 16. 2. 2016 žádající zrušení zcela nezákonné a nesmyslné ochranné léčby Dušana Dvořáka je uvedeno pouze oscanované na http://cannabis-research.blogspot.com/


V Olomouci dne 9.4.2016                        Dušan Dvořák, v.r.