Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 47/1, 11801 Praha 1


Věc: Odvolání a stížnost na rozhodnutí MK ČR ze dne 30. 9. 2016 k žádosti o informace  – viz níže


Stížnost:  Rozhodnutí v rozporu s infozákonem nebylo označeno č.j. a postrádá nezbytný atribut pro správní řízení 


Odvolání: V rozhodnutí nejsou uvedeny žádané informace, sdělení o časové lhůtě je nepřezkoumatelné. Není uvedeno a) termín jednání rozkladové komise a jeho soulad s průtahy správního řízení, dále není uveden termín a legislativa k zákonné době posuzování návrhu na registraci církve, která můžu být dle správního řádu max. 30 dnů, výjimečně 60 dnů. Tyto informace však povinný neuvedl.

Žádám odvolací orgán, aby nařídil povinnému vydat informace o termínech a lhůtách pro registraci církve a datum jednání rozkladové komise. 

Dne 1.10.2016  Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 

Od: Bendová Pavla <Pavla.Bendova@mkcr.cz>
Datum: 30. září 2016 9:12
Předmět: Odpověď p. Dvořák
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Dobrý den, vážený pane Dvořáku,

 k Vámi zaslané žádosti o informace ze dne 19. 9. 2016, ve které konstatujete, že Ministerstvo kultury mělo ve věci Konopné církve rozhodnout nejpozději do 14. 9. 2016, což se nestalo, byť bylo registrační řízení zahájeno 14. 7. 2016 a rozklad nemá odkladný účinek, a dále žádáte o sdělení informace, které ustanovení kterého předpisu či judikatura určuje časovou lhůtu zápisu návrhu do rejstříku církví, zda se postupuje podle zákona o rejstřících, nebo správního řádu, Vám sdělujeme následující.

 Ministerstvo kultury v případě podaného návrhu na registraci Konopné církve rozhodlo dne 11. 8. 2016 usnesením o zastavení registračního řízení (čj. MK 51095/2016 OC). K Vámi podanému rozkladu proti výše uvedenému rozhodnutí, podanému dne 31. 8. 2016, Vám bylo zasláno vyjádření Ministerstva kultury (čj. MK 57759/2016 OC) dne 19. 9. 2016. O podaném rozkladu rozhodne ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise, která rozklad projedná na jejím nejbližším zasedání.

Co se týká Vašeho dotazu ohledně lhůty zápisu návrhu do rejstříku církví, v tomto případě uvádíme, že registraci církve a náboženské společnosti zapíše Ministerstvo kultury do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností  ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci. V tomto případě Ministerstvo kultury postupuje dle ust. § 14 odst. 4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.

S pozdravem

Ing. Pavla Bendová

ředitelka odboru církví