Negativní rozhodnutí České lékařské společnosti JEP na vznik Odborné společnosti pro léčbu konopím a pracovní skupinu při České lékařské společnosti

Článek Tomáše Zábranského k předmětné kauze najdete zde


Žádost o založení nové odborné společnosti (OS) v ČLS JEP, z.s.

Předsednictvo ČLS JEP, z.s.
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vážení členové předsednictva ČLS JEP,

žádáme Vás o souhlasné stanovisko k založení nové organizační složky ČLS JEP. 
Návrh názvu nové organizační složky ČLS JEP:
Společnost pro léčbu konopím a kanabinoidy a její výzkum (SLKK ČLS JEP)

 

Zdůvodnění návrhu na založení nové organizační složky (náplň činnosti apod.)

Úvod

Léčba konopím a látkami v něm obsaženými (primárně fytokanabinoidy[1]), případně synteticky připravenými kanabinoidy, jejich deriváty a dalšími syntetickými látkami ovlivňujícími kanabinoidní receptory v lidském těle a jejich výzkum představují progresivní směr současné medicíny, zasahující do téměř všech jejích specializací.
Důvody pro takové tvrzení jsou v zásadě dva:
  • Současné využití konopí a kanabinoidy se ve shodě s principy medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine, EBM) omezuje na efektivní symptomatickou léčbu – především bolesti, křečových stavů, poruch výživy, zánětlivých projevů některých onemocnění atd. Jak je zřejmé z tohoto neúplného výčtu, jde o symptomy patologických stavů natolik obecné a rozšířené, že jsou k nalezení (a tedy vhodné k symptomatické léčbě) napříč medicínskými odbornostmi, jakkoliv v každé z nich budou mít vlastní specifika.
  • Moderní poznatky o úloze endokanabinoidního systému v organismu savců včetně člověka dokládají bezprecedentní důležitost tohoto systému pro homeostázu na systémové, orgánové, buněčné i subbuněčné úrovni; zjednodušeně řečeno, jeho účinky sahají od ovlivnění psychického stavu a interakce mezi jedinci až k řízení apoptózy. Snaha o pochopení složitých účinků kanabinoidů (endo-, phyto i syntetických) a jejich existujících i uměle připravených komplexů je mnohými předními světovými vědci považována za jednu z nejslibnějších oblastí medicínského výzkumu, která v případě úspěchu může vyvolat skokový posun v principech (kauzální) léčby. 
 Od dubna 2013 je léčba konopím a přípravky z něj v České republice znovu legální díky přijetí zákona č. 50/2013 Sb. Díky postupně probíhající revizi podzákonných norem, jež zákon v zásadě vyprazdňovaly a jeho uvedení do praxe efektivně obstruovaly,[2] se během roku 2016 léčba konopím a (individuálně vyráběnými léčebnými) přípravky z něj stává prakticky i ekonomicky dostupnou pro pacienty, kteří se v současné době v drtivé většině léčí mimo působnost zdravotnického systému nelegálně získaným konopím.

Náplň činnosti navrhované odborné společnosti

Společnost pro léčbu konopím a kanabinoidy a její výzkum je zakládána  jako dobrovolné sdružení lékařů, vysokoškoláků – nelékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a ve zdravotnickém výzkumu, jejichž odborným zájmem je zkoumat a využívat léčebné konopí a kanabinoidy v klinické praxi.

Celoživotní vzdělávání

Specifické lékové formy konopí a přípravků z něj spolu s nutností bez výjimky individualizované terapie konopím a kanabinoidy pro každý stav a každého pacienta (a to především s ohledem na individuální vnímavost k léčbě i k jejím vedlejším účinkům) vyvolává potřebu zavedení institucionalizovaného celoživotního vzdělávání v léčbě konopím a kanabinoidy, jež bude zohledňovat novinky v dynamicky se rozšiřujícím vědeckém poznání konopí, fytokanabinoidů a dalších látek v konopí obsažených (především terpenů a flavonoidů), endokanabinoidů humánních i kanabinoidů a dalších látek syntetických, a bude ve shodě s principy EBM pružně zavádět do české klinické praxe poznatky z klinického výzkumu ve světě i u nás.
V oblasti vzdělávání předpokládáme úzkou spolupráci s existujícími lékařskými / zdravotnickými společnostmi v zahraničí (především Izrael, USA, Španělsko, Kanada, Německo, Rakousko, Nizozemí, Uruguay) a s mezinárodní Associataion of Cannabis and Cannabinoids Clinicians. Budeme lokalizovat CME kurz pro lékaře a další zdravotnické profesionály vytvořený Harward Medical School ve spolupráci s Americans for Safe Access a akreditovaný u American Medical Association. Chceme institucionalizovat a dále rozvíjet už existující spolupráci zakládajících členů navrhované společnosti se Státní agenturu pro konopí pro léčbu (SAKL), Inspektorátem omamných a psychotropních látek (IOPL), Asociací pěstitelů léčebného konopí (v ČR) a s dalšími relevantními subjekty tak, aby byly informovány o potřebách klinické práce s léčebným konopím v ČR a mohly na ně – především v zájmu českých pacientů – pružně reagovat. S ohledem na to bude navázáno privilegované partnerství s organizací KOPAC – Pacientský spolek pro léčbu konopím.

Podpora výzkumu

Navzdory v úvodu zmíněným překážkám v podobě podzákonných norem, jejichž nedostatky jsou aktuálně odstraňovány, lze bezpečně tvrdit, že dubnem 2013 se Česká republika díky odstranění zákonné bariéry pro používání léčebného konopí v medicíně zařadila do postupně rostoucí – ale ještě stále poměrně exklusivní – společnosti několika zemí, ve kterých lze nejen legálně podávat léčebné konopí pacientům v klinicky konkluzivně ověřených indikacích (tj. pro symptomatickou léčbu, jak uvedeno výše), ale i dále zkoumat a rozvíjet potenciál terapeutického použití této rostliny a přípravků z něj. Zde existují dva široké okruhy především klinického, ale i preklinického výzkumu, které si navrhovaná odborná společnost ČLS JEP klade za cíl podporovat:
-          symptomatická léčba resp. zpřesnění a případné další rozšíření jejích již známých indikací (středně těžká a těžká bolest v kombinaci s opioidními i neopioidními analgetiky a samostatně, křečové stavy u některých neurodegenerativních onemocnění, zánětlivé kožní a slizniční projevy, chronická nauzea a vomitus (ať už je příznakem onemocnění nebo vedlejším účinkem agresivní léčby),  atd.)
-          kauzální léčba, jež spolu s postupujícím chápáním funkce a rozsahu kanabinoidních receptorů v lidském těle (účinky na imunitní systém, ovlivnění apoptózy, účinky na DNA obecně, a řada dalších) a spolu s výsledky kazuistických, observačních a analytických studií a několika prvními dvojitě zaslepenými klinickými pokusy zavdává naději na vývoj koncepčně nových léčebných – kausálních resp. kurativních – postupů.

Navrhovaná odborná společnost chce v podpoře výzkumu navázat na unikátní českou tradici výzkumu konopí (olomoucký tým profesorů Kabelíka, Šantavého, Černého a jejich žáka Lumíra O. Hanuše, spoluobjevitele endokanabonoidu anandamidu; brněnský tým prof. Šulcové, a další).  Chceme spolupracovat s univerzitami a veřejnými i privátními výzkumnými organizacemi, jejichž zástupci jsou mezi zakládajícími členy, a účastnit se mezinárodních výzkumných programů v této oblasti.  Budeme se ucházet o členství v připravované izraelsko-české Mezivládní odborné skupině pro spolupráci v oblasti léčebného konopí a přípravků z něj, jež byla dojednána oběma ministry zdravotnictví, a vstoupíme do International Cannabinoid Research Society.

Proč odborná společnost a nikoliv sekce stávající společnosti nebo jiná organizační jednotka?

Jsme přesvědčeni, že odpověď vyplývá již z textu výše: použití léčebného konopí, přípravků z něj i kanabinoidů libovolného původu je léčbou
-          nově zaváděnou do české medicíny a tedy vyžadující zvláštní pozornost a nastavení řady mechanismů (vzdělávání, konzultací, mezinárodní spolupráce atd.);
-          průřezovou, za současného spektra lege artis indikací zasahující všechny klinické obory humánní (a veterinární) medicíny, kdy umístění v sekci libovolné stávající odborné společnosti by nutně vedlo k potlačení mezioborovosti, což považujeme za krajně nežádoucí;
-          v řadě ohledů specifickou – mj. nutností nadstandardně vysoké míry spolupráce mezi lékařem a pacientem při nalezení vhodného poměru kanabinoidů a pokud možno i dalších aktivních obsahových látek (případně vhodné odrůdy léčebného konopí) a zejména při titraci dávky proti příznakům a v zájmu minimalizace ovlivnění psychického stavu.
To vše nás spolu s příklady stejně zaměřených odborných společností ze zahraničí (Izrael, USA, Kanada, atd.) vede k přesvědčení o potřebě založení samostatné Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy ČLS JEP, jejíž stručný nástin spolu s žádostí v požadovaném formátu tímto předsednictvu ČL JEP předkládáme a prosíme o kladné posouzení.
K návrhu přikládáme jmenný seznam s 57 zakládajícími členy.  

Žádost podává:                                                                                 


MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
                                                                Předseda přípravného výboru

---------------------

[1] Svou roli ale v účincích rostliny a přípravků z ní sehrávají i další látky: přinejmenším terpeny a flavonoidy
[2] zde šlo především o
(i)                    vyhlášku č. 221/2013 Sb., která věcně ignorovala principy medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine, EBM) a legislativně v několika ohledech zákon, jenž měla naplňovat, fakticky zablokovala; tato vyhláška byla nahrazena v říjnu 2015 vyhláškou č. 236 /2015 Sb., která již byla připravena ve shodě s EBM a odpovídá liteře i duchu zákona č. 50/2013 Sb., a
(ii)                   (ii) opatření obecné povahy OOP súkl 004/2013, které zakazuje pojišťovnám jakoukoliv úhradu individuálně vyráběných léčebných přípravků z léčebného konopí či s jeho obsahem, jež tak nahradilo zákonem zrušenou legislativní prohibici prohibicí ekonomickou, protože pro drtivou většinu pacientů učinilo „konopné“ IVLP vzhledem k jejich ceně a vzhledem k příjmům částečně nebo plně invalidních pacientů nedostupným; v okamžiku podání této přihlášky běží Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv zákonná dvoutýdenní lhůta k vyjádření se k žádosti několika fyzických i právních osob na zrušení OOP súkl 004/2013

Vážený pan
MUDr. Tomáš Zábranský, PhD.
předseda přípravného výboru
Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy a její výzkum


V Praze dne 20. června 2016
č.j. 50 - 6/2016Věc: žádost o založení nové odborné společnosti v ČLS JEP, z.s.
Vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás informoval, že předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s. projednalo na základě Vaší žádosti ze dne 10. 5. 2016 vznik nové odborné společnosti – organizační složky s názvem Společnost pro léčbu konopím a kanabinoidy a její výzkum.

K žádosti se postupně vyjadřovaly relevantní odborné společnosti ČLS JEP a také na základě jejich stanovisek dospělo předsednictvo k tomu, že založení nové společnosti zamítlo. Považuje za nesystémové zakládat pro jeden typ farmakoterapie samostatnou společnost. Nesouhlasně se rovněž vyjádřilo k možnosti vytvoření společné pracovní skupiny s ČLS JEP.


Je mi líto, že pro Vás nemám příznivější zprávu.


S pozdravem


prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda ČLS JEP, z.s.