Ústava konopné církve
Ústava Konopné církve (KC) k registraci na Ministerstvu kultury ČR dne 14. července 2016
PREAMBULE ÚSTAVY

Konopí není prekurzor*. Konopí je dar od Boha! Pěstuj lásku a dobré zdraví.

Posláním Konopné církve je šířit vzdělanost a víru v prospěšnost konopí (Cannabis) a v souladu s mezinárodními úmluvami chránit základní práva a svobody členů církve.
"Jsme škola, banka a pojišťovna".

Konopná církev neomezuje víru členů, ať je v jakéhokoliv Boha, Alláha, Budhu, Ježíše nebo v sebe sama. Věříme, že konopí je dar pro lidstvo a slouží také jako prostředek komunikace s dobrem, které je v každém z nás. Konopí je lék a nejužitnější národohospodářská plodina.

Konopná církev je prostřednictvím svého právního zástupce oprávněna k zastoupení členů ve věcech ochrany zdraví a ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace.


I

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

§1
1.      Konopná Církev, dále zvaná „KC", je první autonomní církev Evropské konopné církve, je tvořena autonomními místními KC a jinými KC organizačními jednotkami (viz III §8), které souhlasí s Ústavou KC.
2.      KC bude používat název Konopná Církev (zkratka KC).
3.      KC je členem asociace Open Royal Academy.
4.      Právním zástupcem KC je Cannabis is The Cure, z.s.
5.      KC podporuje rozvoj a ochranu veřejného zdraví.
6.      KC má ambici disponovat oprávněním k výkonu zvláštních práv.
7.      Cíle a poslání KC jsou v souladu s Úmluvami.
§2
1.      Místem působnosti KC je Česká republika, resp. země Úmluv.
2.      KC může působit také za hranicemi České republiky na základě platných předpisů, Úmluv a mezinárodních smluv.
3.      KC může spolupracovat nebo se stát součásti jiného společenství.
§3
Sídlo KC je: Ospělov 6 , CZ-798 55 Ospělov, www.ospelov.eu


II

CÍLE PŮSOBENÍ, NÁBOŽENSKÉ OBŘADY A PROJEVY VÍRY

§4
Cílem KC je naplňování víry, světového názoru a náboženské svobody o prospěšnosti konopí (Cannabis) v souladu s Úmluvami.
§5
Posláním Konopné církve je šířit vzdělanost a víru v prospěšnost konopí (Cannabis) a v souladu s Úmluvami chránit základní práva a svobody členů církve na globální a individuální úrovni.
Vyznání víry – modlitba KC
Děkuji za rostlinu Konopí, ve které se zjevuje podstata Bytí, kterou je Mír a Láska
Pěstuji Lásku a dobré Zdraví
Konopí není Prekurzor
Konopí je dar od Boha
Oslavuji Fytokanabinoidy
Oslavuji Endokanabinoidy
Oslavuji Konopí
Vyznání víry může být v modlitbě zakončeno „In Nomine Phytocannabinoids, In Nomine Endocannabinoids, In Nomine Cannabis“.
§6
a) Církevními úkony, náboženské obřady a projevy víry KC jsou:
1.      Modlitba.
2.      Přijímání.
3.      Zpověď.
4.      Zasvěcení.
5.      Blahořečení.
b) Prostředky k naplnění cíle KC jsou:
1.      Církevní úkony, náboženské obřady a projevy víry.
2.      Sbory a KC kluby, Semináře, Zahradní centra a Centra humanitární pomoci.
3.      Programy podpory minimalizace rizik a ochrana členů (harm reduction, drop in, hard love).
4.      Organizování shromáždění a setkání, a to jak pravidelných, tak i příležitostných.
5.      Učení, bádání, osvěta a výzkum (vzdělání), registrace receptur a inovací.
6.      Organizování konferencí, koncertů, hudebních produkcí, přednášek, pochodů, dovolených, táborů, projekcí filmů a dokumentů, výstav.
7.      Vedení Seminářů a jiných středisek vzdělávání, dle zvláštního předpisu.
8.      Propagace kultury.
9.      Organizování kulturních a uměleckých akcí.
10.  Zřizování a provozování poradenských center, rodinných center a linek důvěry, dle zvláštního předpisu.
11.  Zřizování a provozování mateřských škol, škol a středisek vzdělávání vůbec, dle zvláštního předpisu.
12.  Zřizování a provozování ubytoven, rodinných domovů, pečovatelských a lázeňských domů, hospiců, polepšoven a věznic dle zvláštního předpisu.
13.  Zakládání a vedení nadací, nadačních fondů, spolků, sdružení a podnikatelských subjektů.
14.  Vedení knihoven.
15.  Vydavatelská činnost (knížky, kazety audio a video, CD, DVD a multimedia).
16.  Natáčení, nahrávání, tvorba a vysílání radiových a televizních programů.
17.  Internet a jiná média.
18.  Činnost duchovní, humanitární, společenská, pečovatelská a ošetřovatelská, vychovatelská
19.  Finanční podpora a spolupráce na výzkumu jiných fyzických a právnických osob,
20.  Poskytování péče v armádě a záchranných sborech, ve výchovných a pečovatelských zařízeních, nemocnicích, sanatoriích, ústavech, v aktivitách organizovaných státními institucemi, ve věznicích, vazebních věznicích a nápravných zařízeních, ve střediscích podporující začlenění do společnosti, střediscích pro neplnoleté, azylových domech, domovech se zvláštním režimem, terapeutických komunitách, veřejně prospěšných a vzdělávacích projektech, dle zvláštního předpisu.
21.  Veřejná pohřebiště.
22.  Jiné možné způsoby naplňující cíle KC.
c) KC využívá práv náboženské svobody.
d) KC nepodporuje šíření nauk, ideologií a učení, které:
1.      Popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení.
2.      Rozněcuje nenávist a nesnášenlivost.
  1. Podporuje násilí nebo porušování právních předpisů.
  2. Závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví.
  3. Omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání, nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám.
  4. Je utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktury a vazby na zahraniční složky.
 e)       Je-li zájemce o členství v KC členem právnické osoby, která byla registrována ministerstvem kultury nebo ministerstvem vnitra a tato právnická osoba má ve svých svatých či ideologických a politických textech uvedeno porušování 1 -6 výše uvedených práv, nebo má v rozporu s Listinou základních práv a svobod práva diskriminující ostatní jako je např. právo zpovědního tajemství uvedené ve stanovách déle než 50 let, podpis na registračním formuláři KC znamená, že se člen KC se těchto praktik zříká! 

§7
1.      Místem působení KC jsou vlastní objekty, pronajaté prostory nebo veřejná prostranství nebo zařízení a instituce vyjmenované v §6.
2.      Členové KC vyvíjejí činnost také v prostorách a domech v soukromém vlastnictví jiných osob, ve výchovných a pečovatelských zařízeních, nemocnicích, sanatoriích, ústavech, v  aktivitách organizovaných státními institucemi, ve věznicích, vazebních věznicích a nápravných zařízeních, ve střediscích podporující začlenění do společnosti, střediscích pro neplnoleté, azylových domech, domovech se zvláštním režimem, terapeutických komunitách dle zvláštního předpisu, v souladu se závaznými předpisy a přijatými právními normami.
III

ORGÁNY KC A  JEJICH KOMPETENCE

OBECNÉ USTANOVENÍ

§8
a.      Organizační strukturu KC tvoří a právnickou osobou se stává:
1.      KC jako celek.
2.      Sbory a KC kluby.
3.      Seminář.
4.      Zahradnické centrum.
5.      Centrum humanitární pomoci

b.      Statutární orgány právnických osob vyjmenovaných v §8, odstavci a) jsou:
1.      Pro KC - Velekněz, Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů.
2.      Pro Sbory a KC kluby - Pastor.
3.      Pro Seminář - Pastor.
    1. Pro Zahradnické centrum - Pastor. 
    2. Center humanitární pomoci - Pastor. 

VELEKNĚZ, KANCLÉŘ A KOLEGIUM PASTORŮ

§9
1.      Nejvyšším orgánem KC je Velekněz, Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů.
2.      Složení Kolegia pastorů tvoří Pastoři Sborů a KC klubů, Seminářů, Zahradnických center a Center pomoci.
§10
a.      Do kompetence Velekněze a Kancléře patří zejména:
1.      Zakládání, rušení a změna Sborů a KC klubů.
2.      Zakládání, rušení a změna Semináře, Zahradnických center a Center humanitární pomoci.
3.      Jednat jménem KC.
b.      Do kompetence Kolegia pastorů patří zejména:
1.      Navrhovat zakládání, rušení a změny Sborů a KC klubů.
2.      Navrhovat zakládání, rušení a změny Semináře, Zahradnických center a Center humanitární pomoci.
§11
1.      Kolegium pastorů se schází nejméně 1 krát za rok a může se sejít prostřednictvím internetové sítě.
2.      Kolegium pastorů vybírá každý rok ze svého středu Pastora, který je zástupcem Kolegia pastorů na období jednoho roku.
3.      Ve zvláště důležité situaci může každý Pastor z Kolegia pastorů svolat mimořádné setkání Kolegia pastorů.
§12
Kolegium pastorů přijímá usnesení na základě shody absolutní většiny hlasů, v přítomnosti nejméně 2/3 složení Kolegia pastorů, ledaže předpisy Ústavy určují jinak.
§13
1.      KC reprezentují, jejím jménem jednají a majetkové záležitosti řeší Velekněz, Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů.
2.      Velekněz a Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů jedná jménem KC a  reprezentuje KC navenek.
3.      Velekněz a Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů mají oprávnění jednat samostatně do výše 1.000 EURO u nového výdaje.
4.      Velekněz a Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů může rezignovat.
IV

SBORY A KC KLUBY

§14
1.      Sbory a KC kluby, tedy místní (lokální) KC, jsou společenstvím osob, které vyznávají zásady přijaté skrze Ústavu KC (§5) a prostředky uvedené v §6.
2.      Sbor a KC klub jako právní subjekt KC má právní subjektivitu a jeho sídlo je: Ospělov 6
CZ-798 55 Ospělov (www.ospelov.eu)
3.      Další zakládající Sbory a KC kluby jsou tyto nevládní organizace (spolky): Konopí je lék, z.s., Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory, z.s., zřizovatelé Edukativní Konopné Kliniky, Konopné Apatyky Královny koloběžky První a provozovatelé Výzkumnické Farmy Ospělov.
§15
1.      Sbory a KC kluby jsou zakládané jako samostatné nebo pobočné spolky.
2.      Předmětem činnosti Sboru a KC klubů je naplňování Ústavy prostřednictvím Semináře, Zahradnických center a Center humanitární pomoci.
3.      K založení nového Sboru a KC klubu je potřeba minimálně 3 osob a souhlas KC.
4.      Pastor Sboru může požádat KC o zrušení Sboru.
5.      Pastor KC klubu může požádat KC o zrušení KC klubu.
6.      Před ukončením působnosti Sboru či KC klubu o jeho majetku rozhoduje KC.
§16
Sbor a KC klub jako autonomní právnická osoba (autonomní místní jednotka KC):
1.      Může mít právní subjektivitu.
2.      Může mít vlastní majetek, se kterým volně hospodaří, a který je oddělený od KC.
3.      Může mít a vést své vlastní, od KC oddělené finanční hospodaření.
4.      Realizuje vizi v souladu s prostředky naplňující cíle KC podle §6 Ústavy.
V

DUCHOVNÍ KC

§17
Duchovními KC jsou Velekněz, Kancléř, pastoři, starší a zahradníci.

VELEKNĚZ, KANCLÉŘ A PASTOR

§18
1.      Prvními Pastory KC jsou Velekněz a Kancléř.
2.      Pastora povolává a odvolává Velekněz a Kancléř ustanovujícím dokumentem.
3.      Pastor může sám rezignovat na svěřený úřad Pastora. Při své rezignaci může doporučit svého nástupce.
§19
Do kompetence Pastora spadá zejména:
1.      Být součástí Kolegia pastorů.
2.      Vedení a reprezentování Sboru, KC klubu a řešení majetkových záležitostí.
3.      Přijímání konečných rozhodnutí týkajících se Sboru a KC klubu.
4.      Přijímání přihlášek budoucích členů Sboru a KC klubu.
5.      Dozor a spravování finančního hospodaření Sboru a KC klubu s výjimkou půjčky a úvěru, kdy Pastor musí být písemně zplnomocněn Veleknězem nebo Kancléřem.
6.      Rozhodování o službách a KC úkonech jednotlivých členů Sboru, KC klubu a jejich zaměstnání ve Sboru.
7.      Rozhodování o vytváření struktur, institucí, úřadů a agend uvnitř Sboru a KC klubu,
8.      Spravování majetku Sboru a KC klubu.

STARŠÍ

§20
1.      Sbor může mít starší, kteří mohou tvořit radu, která se vždy skládá z Pastora a starších.
2.      Rada starších se skládá minimálně ze dvou lidí - starších (z nichž jeden je současně i Pastor).
§21
1.      Starší jsou povoláni a kooptováni skrze Pastora ze středu členů Sboru na dobu neurčitou.
2.      Starší je odvolaný ze služby staršího skrze Pastora.
3.      Starší může sám rezignovat ze služby staršího.
§22
Do kompetence rady starších spadá zejména:
1.      Bdění nad čistotou učení (doktrínou).
2.      Pomoc Pastorovi při pastorační službě mezi členy a sympatizanty a podporování služby Pastora.

ZAHRADNÍCI

§23
1.      Zahradníci podporují službu Pastora, starších nebo KC v oblastech praktických a humanitárních.
2.      Zahradníky povolává a odvolává Kolegium pastorů nebo Pastor na dobu neurčitou. Zahradníci dostanou od Pastora ustanovující dokument.
3.      Zahradníci jsou vybíráni ze středu členů Pastorem a potvrzeni shromážděnými členy, nebo Kolegiem pastorů.
4.      Zahradníci mohou rezignovat na svěřený úřad.
VI

SEMINÁŘ

§24
Seminář je středisko vzdělávání (dále Seminář).
§25
Seminář jako právní subjekt církve má právní subjektivitu a jeho sídlo je: Ospělov 6
CZ-798 55 Ospělov (www.ospelov.eu)

§26
Do oblasti pravomocí Semináře patří zejména:
1.      Vzdělávání osvěta a výzkumnická činnost.
2.      Samostatné hospodaření.
3.      Organizování Seminářů, přednášek, školení, poradenství, projekce filmů atd..
4.      Vedení vlastní knihovny.
5.      Zaměstnávání pracovníků.
6.      Vedení hospodářské činnosti v souladu s předpisy a Úmluvami.
§27
Seminář zakládá, mění a ruší Velekněz, Kancléř.
§28
Statutárním orgánem Semináře jako právnického subjektu je Pastor.
§29
a) Do kompetence Pastora Semináře patří zejména:
1.      Vedení Semináře.
2.      Organizování práce Semináře.
3.      Zaměstnávání a propouštění pracovníků.
4.      Reprezentování Semináře vůči veřejnosti a řešení majetkoprávních záležitostí.
5.      Spravování majetku Semináře.
b) Pastor Semináře je zodpovědný Kolegiu pastorů za fungování Semináře.
VII

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

§30
Zahradnické centrum slouží k zahradnické činnosti KC.
§31
Zahradnické centrum jako právní subjekt KC má právní subjektivitu a jeho sídlo je: Ospělov 6
CZ-798 55 Ospělov (www.ospelov.eu)

§32
Do oblasti pravomocí Zahradnického centra patří zejména tyto KC úkony:
1.      Zahradnická a výzkumnická činnost.
2.      Samostatné hospodaření.
3.      Vydávání a distribuce produktů a materiálů.
4.      Vedení Zahradnického školícího centra.
5.      Zaměstnávání pracovníků.
6.      Vedení hospodářské činnosti v souladu s předpisy a Úmluvami.
§33
Zahradnické centrum zakládá, mění a ruší Velekněz, Kancléř.
§34
Statutárním orgánem právního subjektu Zahradnického centra je Pastor.
§35
a) Do kompetence Pastora Zahradnického centra patří zejména:
1.      Vedení běžných záležitostí a spravování majetku Zahradnického centra.
2.      Organizování práce Zahradnického centra.
3.      Zaměstnávání a propouštění pracovníků.
4.      Reprezentování Zahradnického centra vůči veřejnosti a řešení majetkoprávních záležitostí Zahradnického centra.
b) Pastor Zahradnického centra je zodpovědný za fungování Zahradnického centra Kolegiu pastorů.

VIII

CENTRUM HUMANITÁRNÍ POMOCI

§36
Centrum humanitární pomoci slouží k humanitární činnosti KC (dále jen Centrum pomoci).
§37
Centrum pomoci jako právní subjekt KC má právní subjektivitu a jeho sídlo je: Ospělov 6
CZ-798 55 Ospělov (www.ospelov.eu)

§38
Do oblasti pravomocí Centra pomoci patří zejména:
1.      Humanitární činnost.
2.      Samostatné hospodaření.
3.      Přijímání a distribuování humanitární pomoci.
4.      Spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajícími se humanitární činností.
5.      Zaměstnávání pracovníků.
§39
Centrum pomoci zakládá, mění a ruší Velekněz a Kancléř.
§40
Statutárním orgánem právního subjektu Centra pomoci je Pastor.
§41
a) Do kompetence Pastora Centra pomoci patří zejména:
1.      Vedení běžných záležitostí a spravování majetku Centra pomoci.
2.      Organizování práce Centra pomoci.
3.      Zaměstnávání a propouštění pracovníků.
4.      Reprezentování Centra pomoci vůči veřejnosti a řešení majetkoprávních záležitostí.
b) Pastor Centra pomoci je zodpovědný za fungování Centra pomoci Kolegiu pastorů.
IX

ČLENSTVÍ V KC

§42
Členem KC se stává osoba:
1.      Která je plnoletá. Neplnoletá osoba se může stát členem KC pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
2.      Která odevzdala členskou přihlášku na podpisovém archu a její žádost byla KC přijata.
§43
1.      Členství v KC je ukončeno:
1.      Dobrovolným vystoupením člena z KC.
2.      Vyloučením skrze Pastora Sboru, Velekněze, Kancléře a zvoleného zástupce Kolegia pastorů.
2.      Člen je vyloučen v případě, že zneužívá své postavení ve Sboru, KC klubu, poškozuje KC anebo nenaplňuje závazky člena KC.
3.      Člen má právo obhajoby před vyloučením u Kolegia pastorů, Velekněze a Kancléře.
§44
Člen KC má právo:
1.      Být ustanoven Pastorem Sboru nebo KC klubu a dalších organizačních jednotek a aktivit KC.
2.      Být starším a zahradníkem Sboru nebo KC klubu a dalších organizačních jednotek a aktivit KC.
3.      Využívat zařízení místního Sboru nebo KC klubu a přijímat a poskytovat pomoc.
4.      Účastnit se dění ve Sboru a KC v souladu s cíli KC.
5.      Účastnit se Sborových shromáždění.
§45
Člen KC má závazek:
1.      Respektovat Ústavu a usnesení KC.
2.      Respektovat duchovní KC.
X

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

§46
Zdrojem příjmu KC, Sboru, KC klubů a jiných organizačních jednotek jsou:
1.      Církevní úkony.
2.      Členské příspěvky.
3.      Dobrovolné desátky.
4.      Dobrovolné dary, včetně práce a služeb.
5.      Dary, věna, dědictví, sponzorské dary od právnických a fyzických osob z ČR i ze zahraničí.
6.      Dotace, granty.
7.      Příjmy z hospodářské činnosti.
8.      Příjmy z bankovních úroků.
9.      Příjmy z akcií a cenných papírů.
10.  Příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku.
11.  Půjčky a úvěry.
12.  Příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; KC, Sbory, KC kluby a jiné církevní organizační jednotky (právnické osoby) mohou podnikat ve všech oblastech, ve kterých získají oprávnění podle zvláštního zákona.
13.  Příjmy z akcí, veřejných a kostelních sbírek, atd..
§47
Příjmy KC jsou určeny na:
1.      Realizaci cílů KC.
2.      Práci kanceláří statutárních orgánů.
3.      Investice KC.
4.      Pomoc členům KC.
5.      Pomoc jiným organizacím.

§48
KC nabývá, pozbývá a spravuje vlastní majetky a jmění i majetky jiných osob, které je k tomu svobodně zplnomocnily. Svobodně nakládají s vlastním movitým i nemovitým jměním a majetkem v souladu s právními předpisy.
§49
1.      S financemi a jiným majetkem KC hospodaří Velekněz, Kancléř a zvolený zástupce Kolegia pastorů při 2/3 shodě.
2.      S financemi a jiným majetkem místního Sboru a KC klubu nakládá Pastor Sboru.
3.      S financemi a jiným majetkem Semináře, Zahradnického centra a Centra humanitární pomoci hospodaří jednotliví Pastoři.
XI

KONEČNÁ USTANOVENÍ

§50
V případě zániku nebo reorganizace KC rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem majetku, popřípadě právním nástupci Velekněz a Kancléř. V případě rezignace nebo úmrtí Velekněze je nástupcem Kancléř, v případě rezignace a úmrtí Velekněze a Kancléře rozhoduje o nástupci Kolegium pastorů, dle zvláštního předpisu.
§51
Změna Ústavy je možná pouze v případě jednomyslného rozhodnutí Velekněze a Kancléře.
§52
Ústava nabývá právní moci v den registrace do rejstříků církví a náboženských společností na Ministerstvu kultury České republiky.
§53
Ústava byla navržena na zakládacím sněmu Evropské konopné církve dne 21. 8. 2015 v Ospělově. V roce 2016 byla Ústava revidována přípravným výborem o připomínky ministerstva kultury a revidována pod veřejnou kontrolou členů na FB Konopná církev. Dne 14. 5. 2016 v Praze v Tyršově domě byla Ústava schválena přípravným k závěrečné revizi Veleknězem a Kancléřem a konečnému rozhodnutí Kolegiem pastorů, resp. jejich zástupci podepsanými pod Návrhem a jeho přílohami včetně Základního dokumentu a Ústavy s ověřenými podpisy. Současně bylo dne 14. 5. 2016 přijato více než 300 zakládajících členů KC. Tyto skutečnosti jsou doloženy listinami a filmovými dokumenty na You Tube.
K registraci ustanovil Sněm Velekněze Dušana Dvořáka, narozen 12. 1. 1962 v Olomouci, bytem 798 55 Ospělov 6, který je dne 14. 7. 2016 na sv. Bastilu odpovědnou osobou k podání Návrhu Ministerstvu kultury ČR na registraci a evidenci KC podle zákona. Adresa pro komunikaci s MK ČR je Cannabis is The Cure,z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

*PREKURZOR
Jako prekurzor může být specificky označována chemická látka použitá nebo určená k výrobě omamné nebo psychotropní látky („prekurzory drog“). Konopí není uvedeno v zákoně o prekurzorech. Konopí pěstované k zahradnickým účelům je v souladu s nenotifikovaným §29 a §5 zákona o návykových látkách.
Za přípravný výbor k registraci předkládá


Dušan Dvořák

s  doručovací korespondenční adresou

Cannabis is The Cure, z.s.,
Open Royal Academy,
Přichystalova 180/14,
779 00 Olomouc


Jiří KultMartin Očenášek