Společnost pro léčbu konopím a kanabinoidy České lékařské společnosti Jana Evangelisty PurkyněDůvodová zpráva ze dne 2.1.2016 k registraci ČLS JEP dne 2.5.2016

Úvod
Léčba konopím a látkami v něm obsaženými (primárně fytokanabinoidy[1]), případně synteticky připravenými kanabinoidy, jejich deriváty a dalšími syntetickými látkami ovlivňujícími kanabinoidní receptory v lidském těle a jejich výzkum představují progresivní směr současné medicíny, zasahující do téměř všech jejích specializací.

Důvody pro takové tvrzení jsou v zásadě dva: 

1) Současné využití konopí a kanabinoidy se ve shodě s principy medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine, EBM) omezuje na symptomatickou léčbu – především bolesti, křečových stavů, poruch výživy, zánětlivých projevů některých onemocnění atd. Jak je zřejmé z tohoto neúplného výčtu, jde o symptomy patologických stavů natolik obecné a rozšířené, že jsou k nalezení (a tedy vhodné k symptomatické léčbě) napříč medicínskými odbornostmi, jakkoliv v každé z nich budou mít vlastní specifika.

2) Moderní poznatky o úloze endokanabinoidního systému v organismu savců včetně člověka dokládají bez přehánění bezprecedentní důležitost tohoto systému pro homeostázu na systémové, orgánové, buněčné i subbuněčné úrovni; zjednodušeně řečeno, jeho účinky sahají od ovlivnění psychického stavu a interakce mezi jedinci až k řízení apoptózy. Snaha o pochopení složitých účinků kanabinoidů (endo-, phyto i syntetických) a jejich existujících i uměle připravených komplexů je mnohými předními světovými vědci považována za jednu z nejslibnějších oblastí medicínského výzkumu, která v případě úspěchu může vyvolat skokový posun v principech (kauzální) léčby.
Od dubna 2013 je léčba konopím a přípravky z něj v České republice znovu legální díky přijetí zákona č. 50/2013 Sb. Díky postupně probíhající revizi podzákonných norem, jež zákon v zásadě vyprazdňovaly a jeho uvedení do praxe efektivně obstruovaly,[2] se během roku 2016 léčba konopím a (individuálně vyráběnými léčebnými) přípravky z něj stává prakticky i ekonomicky dostupnou pro pacienty, kteří se v současné době v drtivé většině léčí mimo působnost zdravotnického systému nelegálně získaným konopím.
Náplň činnosti navrhované odborné společnosti
Společnost pro léčbu konopím a kanabinoidy a její výzkum je zakládána jako dobrovolné sdružení lékařů, vysokoškoláků – ne lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a ve zdravotnickém výzkumu, jejichž odborným zájmem je zkoumat a využívat léčebné konopí a kanabinoidy v klinické praxi.
Celoživotní vzdělávání
Specifické lékové formy konopí a přípravků z něj spolu s nutností bez výjimky individualizované terapie konopím a kanabinoidy pro každý stav a každého pacienta (a to především s ohledem na individuální vnímavost k léčbě i k jejím vedlejším účinkům) vyvolává potřebu zavedení institucionalizovaného celoživotního vzdělávání v léčbě konopím a kanabinoidy, jež bude zohledňovat novinky v dynamicky se rozšiřujícím vědeckém poznání konopí, fytokanabinoidů a dalších látek v konopí obsažených (především terpenů a flavonoidů), endokanabinoidů humánních i kanabinoidů a dalších látek syntetických, a bude ve shodě s principy EBM pružně zavádět do české klinické praxe poznatky z klinického výzkumu ve světě i u nás. 

V oblasti vzdělávání předpokládáme úzkou spolupráci s existujícími lékařskými / zdravotnickými společnostmi v zahraničí (především Izrael, USA, Španělsko, Kanada, Německo, Rakousko, Nizozemí, Uruguay) a s mezinárodní Associataion of Cannabis and Cannabinoids Clinicians. Budeme lokalizovat CME kurz pro lékaře a další zdravotnické profesionály vytvořený Harward Medical School ve spolupráci s American for Safe Access a akreditovaný u American Medical Association. Chceme institucionalizovat a dále rozvíjet už existující spolupráci zakládajících členů navrhované společnosti se Státní agenturu pro konopí pro léčbu (SAKL), Inspektorátem omamných a psychotropních látek (IOPL), Asociací pěstitelů léčebného konopí (v ČR) a s dalšími relevantními subjekty tak, aby byly informovány o potřebách klinické práce s léčebným konopím v ČR a mohly na ně – především v zájmu českých pacientů – pružně reagovat. S ohledem na to bude navázáno privilegované partnerství s organizací KOPAC – Pacientský spolek pro léčbu konopím.

Podpora výzkumu
Navzdory v úvodu zmíněným překážkám v podobě podzákonných norem, jejichž nedostatky jsou aktuálně odstraňovány, lze bezpečně tvrdit, že dubnem 2013 se Česká republika díky odstranění zákonné bariéry pro používání léčebného konopí v medicíně zařadila do postupně rostoucí – ale ještě stále poměrně exklusivní – společnosti několika zemí, ve kterých lze nejen legálně podávat léčebné konopí pacientům v klinicky konkluzivně ověřených indikacích, ale i dále zkoumat a rozvíjet potenciál terapeutického použití této rostliny a přípravků z něj. Zde existují dva široké okruhy především klinického, ale i preklinického výzkumu, které si navrhovaná odborná společnost ČLS JEP klade za cíl podporovat: 

- symptomatická léčba resp. zpřesnění a případné další rozšíření jejích již známých indikací (středně těžká a těžká bolest v kombinaci s opioidními i neopioidními analgetiky a samostatně, křečové stavy u některých neurodegenerativních onemocnění, zánětlivé kožní a slizniční projevy, chronická nauzea a vomitus (ať už je příznakem onemocnění nebo vedlejším účinkem agresivní léčby), atd.)

- kauzální léčba, jež spolu s postupujícím chápáním funkce a rozsahu kanabinoidních receptorů v lidském těle (účinky na imunitní systém, ovlivnění apoptózy, účinky na DNA obecně, a řada dalších) a spolu s výsledky kazuistických, observačních a analytických studií a několika prvními dvojitě zaslepenými klinickými pokusy zavdává naději na vývoj koncepčně nových léčebných – kausálních resp. kurativních – postupů. 

Navrhovaná odborná společnost chce v podpoře výzkumu navázat na unikátní českou tradici výzkumu konopí (olomoucký tým profesorů Kabelíka, Šantavého, Černého a jejich žáka Lumíra O. Hanuše, spoluobjevitele endokanabonoidu anandamidu; brněnský tým prof. Šulcové, a další). Chceme spolupracovat s univerzitami a veřejnými i privátními výzkumnými organizacemi, jejichž zástupci jsou mezi zakládajícími členy, a účastnit se mezinárodních výzkumných programů v této oblasti. Budeme se ucházet o členství v připravované izraelsko-české Mezivládní odborné skupině pro spolupráci v oblasti léčebného konopí a přípravků z něj, jež byla dojednána oběma ministry zdravotnictví, a vstoupíme do International Cannabinoid Research Society.
Proč odborná společnost a nikoliv sekce stávající společnosti nebo jiná organizační jednotka?
Jsme přesvědčeni, že odpověď vyplývá již z textu výše: použití léčebného konopí, přípravků z něj i kanabinoidů libovolného původu je léčbou

- nově zaváděnou do české medicíny a tedy vyžadující zvláštní pozornost a nastavení řady mechanismů (vzdělávání, konzultací, mezinárodní spolupráce atd.);

- průřezovou, za současného spektra lege artis indikací zasahující všechny klinické obory humánní medicíny, kdy umístění v sekci libovolné stávající odborné společnosti by nutně vedlo k potlačení mezioborovosti, což považujeme za krajně nežádoucí;

- v řadě ohledů specifickou – mj. nutností nadstandardně vysoké míry spolupráce mezi lékařem a pacientem při nalezení vhodného poměru kanabinoidů a pokud možno i dalších aktivních obsahových látek (případně vhodné odrůdy léčebného konopí) a zejména při titraci dávky proti příznakům a v zájmu minimalizace ovlivnění psychického stavu.

To vše nás spolu s příklady stejně zaměřených odborných společností ze zahraničí (Izrael, USA, Kanada, atd.) vede k přesvědčení o potřebě založení samostatné Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy ČLS JEP, jejíž stručný nástin spolu s žádostí v požadovaném formátu tímto předsednictvu ČL JEP předkládáme a prosíme o kladné posouzení.