Předsedovi Ústavního soudu ČR a ministru spravedlnosti ČR
Art Language Factory,o.s., IČ: 227 24 303, Přichystalova  180/14, 779 00 Olomouc


Na vědomí


Věc:  Návrh na zahájení kárného řízení ústavních soudců Josefa Fialy, Jana Filipa a Radovana Suchánka a všech státních zástupců a soudců a pracovníků odboru dohledu ministerstva spravedlnosti podílejících se od judikatury netrestnosti léčby konopím od 1. 2. 2008 na krytí zločinů a nezákonného rozhodování exekutivy a justice v níže označených řízeních a přezkumech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Odůvodnění: Označení ústavní soudci opětovně dne 14. 4. 2016 pod čj. II. ÚS 3196/2015 vědomě mylně a při důkazech letitého opakovaného hrubého porušení článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (opakovaně zakazovaného ČR vyšetřit a soudem o spáchaných zločinech po právu rozhodnout) odmítli meritorně projednat od roku 2012 již 6 právně přípustnou ústavní stížnost (č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15) členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a opětovně vědomě mylně uvedli, že konopí je prekurzor a že nedošlo k porušení základního práva občanů v jurisdikci OSN, Evropy a EU a opětovně vědomě mylně odkázali na důkazy, zákony a judikaturou kvalifikovaně napadané vědomě mylné rozhodnutí NS ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 tvrdící vědomě mylně, že konopí je prekurzor apod. viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com, a to při vědomí, že NS vždy odmítl předat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU a současně měl vždy doloženo extrémní úbytky zkonfiskovaného majetku a nezákonnost měření obsahu TC v konopí policií od 1.7.2004, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/


Všechny stupně policie, justice a SZ opakovaně zakazují spáchané zločiny vyšetřovat, což je pracovníkům odboru dohledu známo, stejně jako ministrům spravedlnosti a soudcům NS a ÚS. Důkazy spáchaných zločinů a vědomé zvůle jsou doloženy také na na http://constitutional-court.blogspot.com

 

Připojujeme se k více než 500 občanům a více než 10 nevládním organizacím, kteří společně od 18.5.2012 žádají marně o podání dovolání ministra pro hrubé porušení zákona a mezinárodního práva a současně žádáme Ústavní soud ČR o naléhavé a veřejné projednání další meritorně totožné stížnosti zakladatelů odborné společnosti Konopí je lék,o.s. vedené pod č.j. III.ÚS 396/16 Informujte nás o přijatých opatřeních. V den výročí ukončení 2 světové války 8. května 2016

Jménem občanů a nevládních organizací asociace Open Royal Academy a partnerů v příloze uvedených za Art Language Factory,o.s., v zastoupení Josefa Pospíšila, McA, předsedy správní rady a pastora KC

Právní supervizi podání návrhu zajišťuje i za členy European Cannabis Church a členy české Konopné církve nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s., v zastoupení zmocněnce předsedy správní rady pana Martina Očenáška, McA, tajemníka velekněze KC

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předsedovi Ústavního soudu ČR a ministru spravedlnosti ČR

návrh na zahájení právního šetření státních zástupců, soudců a pracovníků odboru dohledu MSp ČR, kteří od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby a výzkumu konopí a jeho užívání od 30.1.2008 nejen vůči členům od 21.3.2008 zveřejněného výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), jak bylo a je doloženo v důkazech - viz http://european-court-of-human.blogspot.com/ - včetně vyjádření soudního znalce – viz http://vlada-cr.blogspot.com/ - ve stovkách stížnostech, odvoláních, dovoláních, obnovách, přezkumech z podnětu ministra spravedlnosti a v ústavních stížnostech č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 a dne 14.4.2016 opětovně v II. ÚS 3196/2015  (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) a možná opětovně pod č.j. III.ÚS 396/16 (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) vědomě ignorovali spáchání zločinů proti lidskosti naplňujících ustanovení dle § 401 až 4 odstavce § 149 Trestního zákoníku, kdy došlo justicí i exekutivou k vědomému porušování klíčových článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (právo na život a zákaz mučení) a článků 34 a 267 Smlouvy o fungování EU (obchod dle pravidel pro výrobky a zákaz kartelu/monopolu). Žádáme veřejné projednání ústavní stížností č.j. III.ÚS 396/16 a předsedu a ministra žádáme zahájit kárná a jiná řízení a přezkumy porušení zákonů a práv.   

číslo

Jméno a příjmení

Datum narození

Ulice a číslo, obec a PSČ

Podpis
1


2


34


5


6


78
Výbor podavatelů návrhu zastupuje nevládní organizace Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory,o.s., (IČ: 227 24 303), Přichystalova  180/14, 779 00 Olomouc,  (spolu zřizovatel výzkumu www.konopijelek.cz (IČ: 227 27 281) a Edukativní konopné kliniky v Praze (IČ: 226 80 101) a člen mezinárodní asociace fyzických a právnických osob pro realizaci výzkumu Open Royal Academy a právní zástupce členů asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc