Žaloba Konopné církve na Ministerstvo kultury ČR Městskému ze dne 16.10.2016 vedená ode dne 20.10.2016 pod č.j. 5. A 185 /2016I.

Odůvodnění naléhavosti projednání a upuštění od soudních poplatků

ve smyslu ust. § 56 odst. 1 - 3 soudního řádu správního – viz důkazy 


1.    Zástupce žalobce je právním zástupcem fyzických a právnických osob podílejících  se na výzkumu asociace Open Royal Academy  „Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a členů Konopné církve (KC), kteří jsou dlouhodobě diskriminováni a jsou na nich páchány zločiny proti lidskosti doložené také soudním znalcem a dalšími odborníky a znalci, viz http://soudniznalec.blogspot.cz/


2.    Díky nezákonné činnosti justičních a  exekutivních orgánů vedli a vedou čeští členové výzkumu s ČR řadu (trestních) řízení s důkazy o brutálním porušování práva OSN, Evropy a EU a doloženém justičně exekutivním kartelu Českou republikou, aby usvědčení zločinci z řad státních zástupců a soudců konající od roku 2010 již  zcela vědomě zločiny dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložené soudním znalcem v oboru soudního lékařství nešli do vězení, stejně tak zkorumpovaní a cyničtí premiéři, ministři spravedlnosti, vnitra, policejní prezidenti a nejvyšší státní zástupci zakazující tyto zločiny soudců a státních zástupců vyšetřit stejně jako justice česká a evropská  (Evropský soud pro lidská  práva č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 41264/14, 47921/2014, 57969/2015, 35796/16 a 37746/16, Evropská komise č.j. (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930). Viz http://www.europe-cannabis.eu/ s doloženými předběžnými otázkami Soudnímu dvoru. Vyjádření Soudního dvora k této justiční korupci ze dne 14. 10. 2015 na http://court-european.blogspot.com/.


3.    Citujme soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha ze dne 11. 5. 2011 policejnímu prezidentovi a podezřelým pachatelům na OS a OSZ Prostějov: „ … (v důsledku konfiskací výzkumu) ….. zemřeli a byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé … 90% zkonfiskovaného majetku se ztratilo …“ , důkaz s razítkem soudu na http://vlada-cr.blogspot.com/


4.    Nejen vědeckými studiemi a zkušenostmi členů výzkumu je doložen (vysoce kvalitní a bezpečný) paliativní, ale i kauzální efekt léčby onkologických onemocnění látkami v konopí, který jako první doložil a zveřejnil v roce 1994 prof. Manuel Guzmán (apoptóza buněk rakoviny), viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Objeveno prvně v roce 1974 v USA, osobně prezidentem Nixonem však byly objevy zakázány publikovat.


5.    Žalobce od roku 2008 jako vedoucí výzkumu mj. dokládal vládě a parlamentu kromě legislativních návrhů civilizovaného řešení a petic (viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com/) důkazy také o úspěšné léčbě diabetes a  dalších nemocí látkami v konopí (cca tisíc látek z toho cca 300 léčivých). Přepočtení škody jen na konfiskacích výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 - 2015 jsou dle studie Diabetologického centra cca 5 miliard korun jen na tratných (pouze a jen zdravotnických) výdajích rok po amputaci tzv. diabetické nohy (bez bolestného a sociálního vyloučení, cca 10 tisíc amputací ročně dle UZIS).


6.    Zkorumpovaní ministři spravedlnosti stejně jako nejvyšší státní zástupci a také naprosto zkorumpovaný předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Rychetský opakovaně odmítají na zločinecky jednající prolhané soudce Ústavního soudu (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podat návrh na kárné/trestní řízení, ve kterých o ochraně zločinecky jednajících pachatelů veřejné moci vědomě lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby předběžné otázky s důkazy o porušování práva EU nepředali Soudnímu dvoru k projednání a odpovědní byli postavení před soud (novelizace technických předpisů výroby konopí nebyly od novely 1. 7. 2004 oznámeny Evropské komisi a jsou dodnes nevymahatelné stejně jako neoznámený zkorumpovaný zákon konopí do lékáren č.50/2013 Sb.). Důkazy viz ústavní stížnosti v letech 2012 -2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/


7.    Stejně zločinecky jedná předseda NS prof. Šámal, PhD., který stížnost za nepodání kárného podnětu na spolupachatele v talárech na NS dne 7. 7. 2016 pod č. j. S 265/2016 předal alibisticky ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí, namísto řádného prošetření a podání návrhu na kárné řízení, http://nejvyssi-soud.blogspot.com/.


8.    Ministři spravedlnosti se stejně jako nejvyšší a vrchní státní zástupci však roky zříkají doložený kartel a korupci jakkoliv kárně/trestně řešit, stejně tak odmítají řešit další doložené opakované nezákonné praktiky a šikany a diskriminace justice a exekutivy vůči členům výzkumu, viz např. stížnost nevládní organizace Art Language Factory,z.s. ze dne 6. 7. 2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ nebo poslední kárný podnět s desaterem provinění od pastorů KC adresovaný předsedovi NS a ÚS ze dne 22.9.2016 na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html


9.    Zkorumpovaní ministři zdravotnictví ve věci cannabisterapie dlouhodobě ohrožují zdraví občanů, působí škody na státním rozpočtu a schvalují v rozporu s právem OSN, Evropy a EU nevydávání povolení (licence) k výrobě konopných léčiv (dle § 15 písmeno e) ZoNL. Od 1. 4. 2014 je možné získat (jednu pro ČR) licenci pouze dle § 24 ZoNL k výrobě – monopolizovaného - konopného květu, nikoliv léčiv. Ministři schvalují neoprávněnou a odborně neobhajitelnou monopolizaci (do roku 2015 pouze 4 holandských) genetik k léčbě formou vysoce omamného květu konopí (tzv. marihuana) - nikoliv cílených metod transportu léčiva bez možností aplikace neomamných genetik konopí - oznámenou navíc Evropské komisi v naléhavém řízení (notifikace č.j. 2013/0288/CZ) z údajné obavy o zdraví občanů se skutečným prvním výdejem holandského konopného květu v lékárně až za 15 měsíců, schvalují cenu konopného květu v lékárně v limitu konopné vyhlášky přes 50 tisíc Kč/měsíčně (většinou pro invalidy!, druhou alternativou je prý dle zločinců v justici a exekutivě zmrzačení, konfiskace a kriminál), přičemž jde o konopí ve složení nepodložené žádným výzkumem, žádným příbalovým letákem, neprošlé dokonce ani kontrolou kvality dle vyhlášky, jak je v žalobě doloženo a zveřejnila ČT a ČTK. Vrcholem cynismu je pak snaha tento podvod proprat přes zdravotní pojišťovny.


10.  Ministři dopravy a zdravotnictví jako gestoři předpisů od roku 2008 (judikatury netrestnosti cannabisterapie) a od roku 2013 (nenotifikovaným politickým ZÁKONEM určené konopí jako lék) zcela ignorují fakt, že rovněž nevyjasněné výklady pojmů vyhlášek a zákona (co znamená a jak se pozná v praxi § 15 písmeno e) ZoNL, jak je určen vzorek konopí měření na obsah THC dle § 2 písmeno d) ZoNL, nebo proč  je určen limit THC 2ng/ml v krvi a jinak je řidičům odebírán řidičský průkaz, když daný limit pouze určuje nejnižší neměřitelnou hodnotu (viz důvodová zpráva) a metabolismus kanabinoidů je odlišný od  alkoholu a vyplavuje se u dlouhodobých uživatelů týdny, aniž ovlivňuje psychiku a příbalový leták jediného konopného léku Sativex povoluje řízení automobilu a odborné studie také neovlivnění psychiky dokazují atd. vedou k mnohdy tragickým správním a trestním řízením, Česká televize však roky cenzuruje tyto informace a s požehnáním Rady ČT zapírá roli veřejnoprávního media, aby výše uvedený kartel a zločiny justice a exekutivy pojmenovala a podvodníky a viníky v talárech označila, viz důkazy na http://respekt-blog.blogspot.com/


11.  Žalobce je v důsledku jednání justičně exekutivního kartelu ve 3. stupni invalidity a přes protesty lékařů, členů výzkumu a soudních znalců, emeritních rektorů universit, viz http://bolsevici.blogspot.cz/, je mu ustanovena justicí ochranná léčba (označovaná znalci a lékaři opakovaně za nesmyslnou, nedůvodnou a účelovou), úředně zakázáno pracovat a každoročně od roku 2008 ničen výzkum s lživým tvrzením, že konopí je prekurzor, protože jinak by věci rozhodoval Soudní dvůr a celý tento podvod by byl demaskován zákonným soudcem a ČR hradila miliardové náhrady škod.


12.  Na sv. Bastilu dne 14. července 2016 cca 400 občanů participujících na výzkumu předložilo Ministerstvu kultury ČR se všemi potřebnými zákonnými náležitostmi Návrh na registraci Konopné církve, viz http://konopnacirkev.cz/. Žalobce jako Velekněz KC je zmocněncem KC.

13. Diskriminační jednání žalovaného sahá k rozhodnutím od nového roku, kdy nejprve označoval KC a konopí za kriminální aktivitu a ohrožování občanů, aniž vůbec věděl a znal, co tvrdí za bludy i legislativně, v rozhodnutí k zastavení registrace žalovaný použil pouze plané ideologické ornamenty plné nafintěných slov, aniž by použil jediný zákonný důvod, následně bez rozpaků přiznal projednání návrhu na registraci lhůtu nad maximálně možných 60 dní. Diskriminaci spatřuje žalobce rovněž v tom, že zatímco žalovaným již registrované církve mají své svaté texty s obsahy vyzývaní k zabíjení jinověrců (například ŘK církev v tzv. bibli), přesto je žalovaný v rozporu se zákonem včetně § 5 zákona o církvích registroval a jejich náboženskou dogmatiku, symboliku, rituály a rity pak vkládá v rozhodnutích od nového roku do povinnosti žalobce, stejně tak je uvedena v napadaném rozhodnutí.

14. Spirituální aspekty konopí jsou přes dva tisíce let staré, členy církve oslavované a církev je i dle své historické role právním řešením, jak chránit členy sboru sdílené hodnoty a také útvarem chránícím trpící před cynickými zločinci, pro které je málo 15 žádostí o policejní ochranu podaných v letech 2009 – 2015 ministrům vnitra a policejním prezidentům.

15. S ohledem na fakt, že členové KC včetně žalobce vydali stovky tisíc korun za soudně znalecké analýzy a posudky dokládající zločiny justice a exekutivy, viz http://konopijelek.blogspot.com/, právní pomoc a advokátní zastoupení a v dané věci jde (naléhavě) o život a (ne) poškození zdraví občanů včetně života a zdraví žalobce, je soud laskavě žádán opustit od soudních poplatků a projednat věc přednostně jako věc velmi naléhavou. Pokud jde o majetky a příjmy žalobce, ten kromě invalidního důchodu, předmětné nemovitosti Ospělov 6 a stomilionových pohledávek za zničený výzkum jiné majetky nemá. Základní soudní poplatek (kolek 2.000,- Kč) je uveden na prvopisu žaloby.


           II.

Odůvodnění žaloby na nezákonné rozhodnutí a průtahy, důkazy

16. S ohledem na fakt, že rozklad nemá odkladný účinek a běží lhůta k žalobě na nečinnost a žaloba na vydání vědomě nezákonného rozhodnutí správního orgánu je důvodná, byl kromě žaloby podán také podnět rozkladové komisi, která však – jak je uvedeno v rozhodnutí – zasedne až 3. 11. 2016, tzn. více než 77 dnů od podání návrhu k registraci a 63 dnů od zahájení rozkladového řízení. Viz rozhodnutí žalovaného ze dne 5.10.2016 č.j. MK 62361/2016 OC


17.  Pokud je návrh na registraci právnických osob standardně registrován po doložení všech zákonných náležitostí do 5 dnů, u návrhu na registraci církve lze pravděpodobně očekávat standardních 30 dní správního řízení, max. však 60 dnů. Takové jednání žalovaného, kdy se v řízení trvajícím přes 25 dnů nezmůže k jedinému zákonnému argumentu a registraci označí za zjevně nedůvodnou a pak pro rozkladové řízení určí lhůtu přes 60 dnů, nelze označit jednání žalovaného jinak než jako nezákonné z důvodu průtahů a nečinnosti. Sdělení žalovaného, že se tak stane (registrace), až ministerstvo rozhodne je jako za dob bolševika.

18.    Rozhodnutí MK dne 11. 8. 2016 č. j. MK 51095/2016 OC navrhujeme zrušit v celém svém rozsahu a registrační řízení s KC rozhodnout – nařídit soudem, neboť

·         Rozhodnutí nectí právo náboženské svobody garantované zákonem o církvích a náboženských společnostech, tak čl. 16 odst. 1 a 2 Listiny základních práv

·         Rozhodnutí vůbec nesledovalo splnění/nesplnění zákonodárcem uvedených kritérií pro registraci dle ust. § 10 zákona o církvích a náboženských společnostech, a neuvedlo ani žádné okolnosti vylučující založení církve dle ust. § 10 anebo snad § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech a nebylo řádně odůvodněno a je tedy nepřezkoumatelné, tzn. nezákonné. 

·         Rozhodnutí v rámci opravného prostředku předpokládalo - naznačovalo, že ministr podstoupí změnu pohlaví a nebylo zpracováno se vší vážností a péčí. Pokud jde o fosilii rozhodnutí z dob krátkodobého ministrování paní režisérky Třeštíkové, která z této nekulturní instituce s hrůzou před 9 roky za měsíc utekla, nelze tuto úřední fosilii než uchovat jako důkaz diskriminačního a arogantního jednání žalovaného.

·         Rozhodnutí vytrhává věty Základního dokumentu a Ústavy KC z kontextu a účelově redukovalo jejich smysl v rozporu s doloženými fakty. Nelze doložit, viz např. modlitba, že by KC vnímala boží podstatu konopí jen vůči Cannabis sativa, když teologickou jistotu Cannabis KC opěvuje ve všech sférách kanabinoidního vlivu. Stejně tak nelze doložit, že by KC boží podstatu konopí zredukovala pouze na prospěch, natož jen medicínský prospěch, který tvoří toliko jen max. 5 – 10 % z primárního prospěchu národohospodářského a celospolečenského a od roku 2014 též ČR uznaného prospěchu zahradnického dle vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. zapracované po kritice velekněze až po 50 letech do notifikovaného předpisu č. 273/2013 Sb. Se změnou § 5. ODST 5 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH uvedené v databázi TRIS jako každá novelizovaná norma s povahou technického předpisu dle Směrnice 98/34/ES, což se od vstupu do EU nestalo ani v případě novely č. 50/2013 Sb. a předpis je nevymahatelný A STÁTEM ORGANIZOVANÉ ŠIKANY A ZLOČINY VĚDOMĚ NEZÁKONNÉ.

Důkaz: správní spis k registraci KC


III.

Petit

Rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2016 č. j. MK 51095/2016 OC se jako nezákonné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat Konopnou církev dle předložené dokumentace dne 14. 7. 2016 a dvou dodatků.

Žalovaný je povinen do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu uhradit žalovanému náklady tohoto soudního řízení.

Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalovanému 500.000,- Kč, pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní a žalovaný jej na toto jednání písemně upozorní.Zmocnění k žalobě

Podavatel žaloby je zmocněnec pro registraci KC a je žalobním řízení zastoupen dle ust. § 35 odst. 4 s.ř.s. (z důvodu diskriminace správního orgánu ve věci víry, světového názoru, náboženství, odborného smýšlení, zdravotního postižení a postavení velekněze KC) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s., které je  předsedou správní rady (Dušan Dvořák), IČ: 266 70 232, korespondenčně adresovat Open Royal Academy, Přichystalova180/14, 77900 Olomouc. Zmocněnce žalobce zastupuje pastor KC Josef Pospíšil, McA, předseda nevládní organizace Art Language Factory, z.s., nar. 25. 3. 1986, korespondenčně Přichystalova 75, 779 00 Olomouc  


              Zmocnění uděluje                                                 Zmocnění přijímá


              ………………………..                                                        ………………………..

              Dušan Dvořák                                                               Josef Pospíšil

Městský soud v Praze
                                                       Hybernská 1006/18, 111 21 Praha 1
_____________________________________
                                                                                  Poštou
                                                                                  V Olomouci dne 16. 10. 2016
Žalobce: Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6
Zastoupen dle dle ust. § 35 odst. 4 s.ř.s. z důvodu diskriminace správního orgánu ve věci víry, světového názoru, náboženství, odborného smýšlení, zdravotního postižení a postavení členů Konopné církve (dále jen KC)
Cannabis is The Cure, z.s., sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, IČ:
266 70 232, vedený u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. L 6401, korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc, zastoupen zmocněncem Josefem Pospíšilem, McA
Žalovaný: Česká republika, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, IČ: 00023671
Žaloba proti nezákonnému rozhodnutí a nečinnosti správního orgánu v rozhodnutích dne 11. 8. 2016 pod č. j. MK 51095/2016 OC a dne 5.10.2016 č.j. MK 62361/2016 OC
                  
D v o j m o
Rozhodnutí žalovaného
Přílohy dle textu
Správní spis